Uitgenodigd voor deelname PISA? Doe mee met uw school!

08 april 2022

Vanaf begin april zullen ongeveer 180 scholen uit een representatieve steekproef worden benaderd om dit najaar mee te doen aan een nieuwe PISA-ronde: PISA-2022. In PISA-2022 worden in zo’n 80 landen 15-jarigen getoetst in leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen, maar ook in creatief denken en financiële geletterdheid. De VO-raad roept de scholen die uitgenodigd worden voor PISA-2022 met klem op mee te werken aan dit internationale onderzoek.

De toets is digitaal en leerlingen vullen daarnaast een digitale vragenlijst in over zichzelf en over hun school. Om de school zo min mogelijk te belasten, neemt een lid van het onderzoeksteam de toets- en vragenlijstafname op zich. Naast het inplannen van de toetsafname en het verzamelen van enkele administratieve gegevens, wordt de school gevraagd een online schoolvragenlijst in te vullen. Na verwerking van de resultaten (conform AVG) krijgt de school een schoolrapport, waarin de scores van de leerlingen worden vergeleken met het landelijke gemiddelde van alle deelnemers op hetzelfde onderwijsniveau. De leerlingen krijgen een aardigheidje om ze te bedanken voor hun inzet.

In de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen. Uit het internationale trendonderzoek PISA-2018  (Programme for International Student Assessment) bleek namelijk dat 15-jarigen minder goed waren geworden in begrijpend lezen. Bijna een kwart van de leerlingen was onvoldoende leesvaardig om zich goed te kunnen redden in het dagelijks leven. PISA-2018 liet echter ook zien dat Nederlandse leerlingen in wiskunde nog steeds goed presteerden en ook positief waren over hun leven op en buiten school.

Deelname is belangrijk voor school én gehele sector

Tegen de achtergrond van de effecten van COVID-19, is het in kaart brengen van het onderwijsniveau en het welbevinden van leerlingen ten opzichte van eerdere PISA-rondes, nog belangrijker geworden. Door deel te nemen worden niet alleen de uitkomsten robuuster, maar krijgen we ook een beter beeld hoe het Nederlandse onderwijs zich – door de jaren heen - ontwikkelt. Uw deelname is niet alleen in het belang van uw eigen school, maar ook in het belang van de gehele sector.

Meer informatie is te vinden op www.pisa-nederland.nl.