Uitvraag over reserves van samenwerkingsverbanden

16 december 2020

De samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs hebben deze week een extra uitvraag ontvangen over de reserves. De uitvraag is een gevolg van de opdracht van minister Arie Slob (onderwijs) aan ‘de gezamenlijke samenwerkingsverbanden’ om voor 1 februari te komen met een plan om de mogelijk bovenmatige reserves terug te dringen tot aan de signaleringswaarde.

Voor het schrijven van het ‘sectorplan’ is een Werkgroep aanpak reserves ingesteld.  De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigingen uit de Sectorraad SWV VO en het Netwerk LPO met ondersteuning van de PO-Raad en VO-raad. De Sectorraad SWV VO en het Netwerk LPO willen door middel van de uitvraag een beeld schetsen van de stand van de reserves en de eventuele bestedingsplannen. Dat beeld vormt de basis om te kijken hoe de mogelijk bovenmatige reserves doelmatig kunnen worden ingezet.

Met een goedgekeurd sectorplan gaan de individuele samenwerkingsverbanden vervolgens aan de slag voor hun situatie. Zij moeten voor 1 mei 2021 met een eigen plan komen in lijn met het gezamenlijke plan. In het eigen plan moeten ze zo concreet mogelijk inzichtelijk maken op welke manier de eventuele boventallige reserves worden verminderd.

Op 19 januari 2021 staat een digitale bijeenkomst gepland voor alle samenwerkingsverbanden waarin het conceptplan zal worden voorgelegd. Daarover ontvangen de samenwerkingsverbanden nadere informatie.

Generieke korting dreigt

Indien er voor 1 februari 2021 geen, door de minister goedgekeurd sectorplan is, worden alle samenwerkingsverbanden bij de reguliere bekostiging over 2021/2022 generiek gekort. De beschreven  inspanningen zijn er volledig op gericht dit te voorkomen. De PO-Raad en VO-raad roepen alle samenwerkingsverbanden dan ook met klem op om gehoor te geven aan de uitvraag.

Alle individuele samenwerkingsverbanden zijn vrijdag 11 december 2020 met een brief ook door OCW op de hoogte gesteld.