Verlenging subsidie doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo

14 januari 2021

Op 14 december heeft de minister Slob een verlenging van de subsidiëring van doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo bekend gemaakt. Aanvankelijk zou dit subsidieprogramma in 2022 beëindigd worden. Dat wordt nu 2024. Aanvragen voor de overstapmomenten van 2021 en 2022 kunnen tussen 1 februari en 30 april van dit jaar worden ingediend door het bevoegd gezag van een vmbo-vestiging.

De subsidieregeling doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo is onderdeel van het actieplan Gelijke Kansen, waarin de nadruk is gelegd op het verbeteren van de overgangen in het onderwijs. Hiermee wordt beoogd leerlingen en studenten die vanuit hun omgeving minder vanzelfsprekend hulpbronnen vanuit sociaal, cultureel en economisch perspectief tot hun beschikking hebben (gehad) tijdens hun schoolloopbaan bij deze overgangen een duwtje in de rug te geven. Uit onderzoek is gebleken dat deze leerlingen een extra risico lopen om hun mogelijkheden na een overgang niet optimaal te benutten of zelfs uit te vallen. Juist voor jongeren die van huis uit minder ondersteuning en begeleiding krijgen, vormen overgangen soms een risico.

Het gaat bij deze subsidieregeling om een specifieke doelgroep. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een doorstroomprogramma zich in ieder geval richten op één of meer van activiteiten, die het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de leerling of student vergroten. De categorieën van activiteiten worden benoemd in de regeling van 2017 (zie de link). Daarnaast dient het programma in te zetten op de bevordering van de betrokkenheid van ouders en/of betekenisvolle anderen uit de omgeving van de leerling of de student.

Een subsidieaanvraag wordt ingediend door het bevoegd gezag van een vmbo-vestiging in afstemming met één of meer samenwerkende regionale opleidingscentra (roc), agrarische opleidingscentra (aoc), vakinstellingen of havoscholen. Nadere criteria staan vermeld in de regeling van 2017.

De aanvraagprocedure wordt beschreven in het besluit van 2020 en wijkt qua periode af van de aanvraagprocedure in het Besluit van 2017. Het verdient aanbeveling om beide besluiten in samenhang te bezien om tijdig een inhoudelijk correcte aanvraag in te dienen in samenwerking en afstemming met de partner(s) van het vervolgonderwijs.