Verlenging subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort

13 april 2022

De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) wordt met een jaar verlengd. Bestaande RAP-regio’s en nieuwe regio’s kunnen tot en met 29 mei 2022 subsidie aanvragen voor het aanpakken van de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs in het schooljaar 2022-2023.

Schoolbesturen en lerarenopleidingen gaan hierbij op regionaal niveau gezamenlijk aan de slag. Deze regionale samenwerking is belangrijk omdat vraagstukken die spelen op de onderwijsarbeidsmarkt veelal het niveau van de individuele schoolbesturen overstijgen en de onderwijsarbeidsmarkt in hoge mate regionaal functioneert. Ook zijn er verschillen in context en opdrachten tussen regio’s: bijvoorbeeld in de omvang van de tekorten en in de krimp/toename van het aantal leerlingen.

Aansluiten bij een RAP-regio 

Schoolbesturen of vestigingen van schoolbesturen die nog niet bij een RAP-regio zijn aangesloten kunnen aansluiting zoeken bij één van de bestaande RAP-regio’s en deel uitmaken van een nieuwe aanvraag voor deze regio (in dit geval spreken we van uitgebreide regio’s). Uitgangspunt is dat scholen of vestigingen die zich in het kader van deze nieuwe subsidieronde willen aansluiten bij een bestaande RAP-regio, worden toegevoegd.

Schoolbesturen die gevestigd zijn in een gemeente die nog geen deel uitmaakt van bestaande RAP-regio’s en voldoen aan de kwantitatieve eisen voor regiovorming, kunnen een nieuwe regio vormen.

Plan van aanpak

De RAP-regio's - bestaande uit schoolbesturen en lerarenopleidingen - kunnen voor de subsidieaanvraag een plan van aanpak indienen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om acties gericht op het werven en begeleiden van (startende) leraren, studenten, zij-instromers en herintreders, acties gericht op het behoud van onderwijspersoneel of op de inzet van regionale strategische personeelsplanning en regionale loketten. Een aanvullende eis voor deze nieuwe subsidieronde is dat het plan van aanpak inzicht geeft op welke manier de regio inzet op strategische personeelsplanning.

Regio’s die al samenwerken, kunnen in hun plan van aanpak inzetten op nieuwe of aanvullende activiteiten of continuering van activiteiten. Ook kunnen acties worden uitgewerkt in lijn met het actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs’. Voorbeelden zijn te vinden op de website aanpaklerarentekort.nl en op de website van Voion.

Subsidie aanvragen

Tot en met 29 mei 2022 kan subsidie worden aangevraagd via de website van DUS-I. Uiterlijk 31 juli 2022 wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van de beslissing door DUS-I. Het vastgestelde subsidiebedrag zal in zijn geheel worden uitbetaald vóór 30 september 2022.

Voor deze aanvraagronde is 8,561 miljoen euro beschikbaar voor het po en 6,878 miljoen voor het vo. Voor schooljaar 2022-2023 bedraagt het maximale basisbedrag per RAP-regio 192.500 euro en is er een maximaal aanvullend bedrag van 48.125 of 96.250 euro. De aanvulling op het basisbedrag is mogelijk wanneer een groter aantal besturen deelneemt. Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd met 30% van het basisbedrag als één of meer mbo-instellingen deelnemen aan een aanvraag voor een vo-regio. 

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidie vindt u in de subsidieregeling.

Wilt uw regio ondersteuning bij de totstandkoming van de subsidieaanvraag of bij de verdere planvorming van de regionale aanpak? De adviseurs van Voion kunnen u hierbij helpen. Neem contact op en stuur een e-mail naar info@voion.nl.

Online bijeenkomst
Voion organiseert samen met AP-PO en SOM op donderdag 21 april van 15.00 tot 17.00 uur een online bijeenkomst over de regeling en de Regionale Aanpak Personeelstekorten. Deze bijeenkomst is bedoeld voor de RAP-hoofdprojectleiders vo/mbo en de RAP-projectleiders en penvoerders in het po.