VO-raad: implementatie rekentoets onverantwoord

16 december 2014

De VO-raad vindt het onverantwoord dat staatssecretaris Dekker vast wil houden aan de geplande implementatie van de rekentoets en deze vanaf het schooljaar 2015-2016 voorwaarde wil maken voor een diploma. Dekker volgt het advies van de commissie Steur die tal van ingrepen voorstelt, zoals verlaging van de normen de komende vier jaar, om te komen tot een verantwoorde invoering. De VO-raad vindt niet dat er sprake is van een verantwoorde invoering. Rekenen krijgt een onevenredig groot gewicht in de in- en doorstroomkansen van leerlingen. Bovendien zijn leerlingen die volgend jaar opgaan voor hun diploma afhankelijk van een ondeugdelijke toets. De waarde van een VO-diploma wordt hiermee aangetast.

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad: “Ik vind het onbegrijpelijk dat er geen gehoor is voor de zorgen in het veld. Het gaat nog steeds om een toets die niet deugt en toch moeten leerlingen die volgend jaar opgaan voor het centraal examen het daarmee doen. De komende vier jaar wordt er met allerlei noodgrepen, zoals het verlagen van de normen, vastgehouden aan het opnemen van de toets in het examen. Het zegt alles over het gebrek aan fundament onder de rekentoets en het is de bijl aan de wortel van het examen.”

De VO-raad onderschrijft de noodzaak om het rekenniveau van leerlingen te verhogen maar vindt dat leerlingen niet mogen worden afgerekend op de toets en dat deze vooralsnog geen voorwaarde mag zijn voor een diploma, al helemaal niet nu de toets volgens deskundigen niet deugt. De rekentoets is door de commissie Meijerink, die de referentieniveaus voor taal en rekenen ontwikkelde, bedoeld als instrument voor docenten om het rekenonderwijs te verbeteren en iedere leerling op een zo hoog mogelijk rekenniveau te kunnen brengen. De VO-raad onderschrijft die doelstelling.

Rosenmöller: “Inmiddels is de toets van middel tot doel verheven en zien we dat deze tot selectiemiddel is verworden in het onderwijs. Op deze manier krijgt rekenen een onevenredig groot gewicht in de in- en doorstroomkansen van leerlingen. Bovendien komt de focus te liggen op het halen van een toets, in plaats van het streven iedere leerling op een voor hem zo hoog mogelijk rekenniveau te brengen. Het zal voor sommige leerlingen altijd een onneembare drempel blijven. Het is zeer de vraag of we leerlingen en hun toekomst hiermee een dienst doen.”

De VO-raad pleit ervoor om het bereikte rekenniveau van leerlingen op een plusdocument bij het diploma te plaatsen en rekenrijke vervolgopleidingen de mogelijkheid te geven voorwaarden te stellen aan het rekenniveau van leerlingen.

Download de Kamerbrief invoering referentieniveaus taal en rekenen in vo en mbo die de bewindslieden van OCW op 17 december naar de Tweede Kamer stuurden. Zie ook de infographic '2020: rekenen op orde' van het Steunpunt Taal en Rekenen.