Voortgangsbrief Sterk Beroepsonderwijs naar Tweede Kamer

27 augustus 2019

Vmbo-scholen en mbo-instellingen zijn vaker met elkaar in gesprek over de regionale arbeidsmarktvraag en doorlopende routes. Van een duurzame samenwerking is echter nog beperkt sprake. Dit staat in de brief ‘Op weg naar versterkt beroepsonderwijs in elke regio’ die de ministers van Engelshoven en Slob bij de start van het nieuwe schooljaar naar de Tweede Kamer stuurden.

In de brief doen de ministers verslag van de voortgang van het programma Sterk Beroepsonderwijs, dat zich richt op intensieve regionale samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen, doorlopende leerroutes vmbo-mbo en de invoering van een nieuwe leerweg in het vmbo. Het doel is om een goed regionaal aanbod aan beroepsonderwijs te behouden in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Overzicht ontwikkelingen

Regionale samenwerking

De komende tijd zet het programma Sterk Beroepsonderwijs in op het aanjagen van netwerkvorming en het zorgen voor beweging in de verschillende onderwijssectoren als het gaat om het aangaan van samenwerking. Dat gebeurt onder meer door het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten. Regio’s kunnen daarnaast ontwikkelingen als Sterk Techniekonderwijs, het Regionale Investeringsfonds en de Kwaliteitsagenda’s mbo benutten om de samenwerking vmbo-mbo te verstevigen.

Doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Leerlingen hebben er baat bij als zij kunnen kiezen uit een groter aanbod van doorlopende leerlijnen van vmbo naar mbo. Zoals eerder aangekondigd, krijgen scholen meer ruimte om een gezamenlijk, doorlopend onderwijsprogramma van vmbo naar mbo te ontwikkelen en aan te bieden. Het streven is om nieuwe wetgeving hiervoor vanaf 2020 in te voeren. Ook de samenwerking tussen het praktijkonderwijs en de mbo-entreeopleiding wordt wettelijk mogelijk gemaakt.

De nieuwe leerweg in het vmbo

Begin 2019 heeft de VO-raad samen met Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform-TL en het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) een advies uitgebracht over de invulling van een praktijkgerichte component voor een nieuwe leerweg in het vmbo, waarin de huidige gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengaan. De komende maanden wordt een kader uitgewerkt waaraan dit dient te voldoen. Vanaf 2020-2021 starten pilots met praktijkvakken die voldoen aan de eisen. 

Ondersteuning

De MBO Raad en VO-raad faciliteren scholen bij de uitvoering van Sterk Beroepsonderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met OCW, Connect Groen, SPV en Platform TL. Op de website Sterkberoepsonderwijs.nl is een overzicht van instrumenten, praktijkvoorbeelden, bijeenkomsten en andere informatie te vinden. Ook kunnen scholen bij de VO-raad terecht voor consultatie en specifieke vragen over samenwerking.