Wat verandert er dit schooljaar?

01 augustus 2019

Bij de start van het nieuwe schooljaar gelden er enkele nieuwe regels en wetten. Ook zullen er later in het schooljaar nog enkele dingen veranderen voor scholen. We zetten het op een rij:

  • Het minimumloon is met ingang van 1 juli 2019 verhoogd naar € 1.635,60. Voor de CAO VO 2018 – 2019 heeft de wijziging uitsluitend gevolg voor salaristabel 9 C: in- en doorstroombanen.

  • Vanaf 1 augustus 2019 geldt een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in onderwijsinstellingen. Dit verbod geldt voor leerlingen, personeelsleden, ouders en andere bezoekers in en rond de school. Het gaat bijvoorbeeld om een integraalhelm, een bivakmuts of een nikab. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Meer informatie hierover staat op de website van Stichting School en Veiligheid.

  • De onderwijsinspectie heeft haar onderzoekskaders bijgesteld per 1 augustus 2019.

  • Scholen moeten leerlingadministratiesysteem klaarmaken voor ECK-iD, Om gebruik te kunnen maken van het ECK-iD moeten scholen binnen hun leerlingadministratiesysteem de optie aanzetten om het ECK-iD door te sturen naar leveranciers van leermiddelen. Deze toestemming vindt plaats op schoolniveau.

  • Scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen t/m 1 november 2019 weer subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt hier per project tussen de 10.000 en 50.000 euro voor beschikbaar, waarbij de school minimaal hetzelfde bedrag bijdraagt als de gevraagde subsidie.


Per 2020

  • Conform het besluit van de ALV van de VO-raad ontwikkelt elke school voor augustus 2020 een visie op toetsing en examinering, die in samenhang is met de onderwijskundige visie. Elke school heeft vanaf augustus 2020 een examencommissie, of zoveel eerder als mogelijk is.

  • De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt per 1 januari 2020 in werking. Een van de belangrijkste maatregelen uit de WAB is dat de opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het wettelijk mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar te aan te gaan. Dit wordt drie jaar. In de inzetbrief voor de nieuwe CAO VO van de VO-raad, stellen we voor om – als de nieuwe wet in werking treedt – de CAO VO op dit punt gelijkelijk aan te passen. Hiermee wordt de maximale termijn voor tijdelijke contracten weer drie jaar, zoals ook het geval was voor de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ).

  • De Inspectie van het Onderwijs voert in 2020 enkele aanpassingen door in de normen en correctiefactoren van het Onderwijsresultatenmodel. Zo wordt de norm voor de indicator Bovenbouwsucces (R3) van het havo verhoogd van 80% naar 82%. De normen voor de overige schoolsoorten veranderen niet. Eind september 2019 stuurt de inspectie zogenoemde schaduwpublicaties naar scholen van de Onderwijsresultaten 2019, alvast berekend volgens de regels van 2020, zodat scholen kunnen inzien wat de nieuwe berekeningswijze voor de afdelingen en scholen betekent. De wijzigingen gelden vanaf 1 maart 2020.

  • De Wet 'Register onderwijsdeelnemers' geldt waarschijnlijk per 1 januari 2020. De wet regelt dat de verschillende registers van onderwijsdeelnemers binnen hetzelfde wettelijke kader gaan vallen. Hierdoor zou duidelijker moeten worden welke gegevens waarvoor gebruikt mogen worden.

  • Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking, die belangrijke gevolgen heeft voor het openbaar onderwijs. Vanaf dat moment wordt bijvoorbeeld de (eenzijdige) aanstelling van werknemers in het openbaar onderwijs van rechtswege omgezet in een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst.