Wat verandert er in 2020?

20 december 2019

Op 1 januari wordt een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving van kracht. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen hier in meer of mindere mate mee te maken krijgen. Kijk hieronder voor een overzicht:

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt per 1 januari 2020 in werking. Een van de belangrijkste maatregelen uit de WAB is dat de opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het wettelijk mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar te aan te gaan. Dit wordt drie jaar. In de inzetbrief voor de nieuwe CAO VO van de VO-raad, stellen we voor om – als de nieuwe wet in werking treedt – de CAO VO op dit punt gelijkelijk aan te passen. Hiermee wordt de maximale termijn voor tijdelijke contracten weer drie jaar, zoals ook het geval was voor de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ).

Omdat er nog geen nieuwe CAO VO is, blijven na 1 januari 2020 de regels uit de huidige CAO VO van toepassing. Daarmee blijft de afspraak gelden dat het mogelijk is om maximaal drie tijdelijke contracten aan te bieden in een periode van 24 maanden.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking, die belangrijke gevolgen heeft voor het openbaar onderwijs. Vanaf dat moment wordt bijvoorbeeld de (eenzijdige) aanstelling van werknemers in het openbaar onderwijs van rechtswege omgezet in een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst.

Btw digitale leermiddelen

Het btw-tarief van 9% geldt per 1 januari 2020 ook voor digitale leermiddelen.

Minimumloon verhoogd

Het minimumloon wordt met ingang van 1 januari 2020 verhoogd naar € 1.653,60.

Visie op toetsing en examinering

Conform het besluit van de ALV van de VO-raad ontwikkelt elke school voor augustus 2020 een visie op toetsing en examinering, die in samenhang is met de onderwijskundige visie. Elke school heeft vanaf augustus 2020 een examencommissie, of zoveel eerder als mogelijk is.

Onderwijsresultatenmodel

De Inspectie van het Onderwijs voert in 2020 enkele aanpassingen door in de normen en correctiefactoren van het Onderwijsresultatenmodel. Zo wordt de norm voor de indicator Bovenbouwsucces (R3) van het havo verhoogd van 80% naar 82%. De normen voor de overige schoolsoorten veranderen niet. Eind september 2019 stuurde de inspectie zogenoemde schaduwpublicaties naar scholen van de Onderwijsresultaten 2019, alvast berekend volgens de regels van 2020, zodat scholen kunnen inzien wat de nieuwe berekeningswijze voor de afdelingen en scholen betekent. De nieuwe normen zijn al inzichtelijk in het ManagementVenster. De wijzigingen gelden vanaf 1 maart 2020.

Subsidie lente- en zomerscholen

Scholen kunnen ook in 2020 subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool tegen onnodig zittenblijven.