Wat verandert er wettelijk rond de start van het nieuwe schooljaar?

09 juli 2020

Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2020-2021 wordt een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving van kracht. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen hier in meer of mindere mate mee te maken krijgen. Kijk hieronder voor een overzicht:

Onderwijszaken 

Doorlopende leerroutes vmbo-mbo mogelijk  

'Met ingang van 1 augustus 2020 kunnen vmbo en mbo samen doorlopende leerroutes vormgeven op basis van de wet ‘doorlopende leerroutes’. Het maakt stevige samenwerking tussen vmbo en mbo mogelijk. Scholen kunnen daardoor het beroepsonderwijs als één geheel vormgeven. De wet biedt ook de mogelijkheid dat jongeren een mbo 2-opleiding binnen het vmbo afronden.

Zie voor meer informatie het bericht 'Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo'

Centrale rekentoets afgeschaft en schoolexamen rekenen ingevoerd 

De centrale rekentoets is vanaf het aankomende schooljaar – met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2019 - afgeschaft. Voor leerlingen met wiskunde in het pakket worden de rekenvaardigheden geïntegreerd in de eindtoetsing voor wiskunde. Leerlingen zonder wiskunde krijgen vanaf schooljaar 2020-2021 een apart schoolexamen rekenen. 

Zie voor meer informatie de themapagina Rekentoets

Wet gelijke kansen op doorstroom naar havo en vwo treedt in werking 

Op 1 augustus 2020 treedt de wet ‘Gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’ met bijbehorende AMvB (algemene maatregel van bestuur) in werking. In de AMvB zijn de voorwaarden voor doorstroom vastgelegd. De wet en AMvB bepalen dat vmbo’ers die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, worden toegelaten tot de havo. Havisten kunnen voortaan zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo.

Zie voor meer informatie het bericht 'AmvB doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo gepubliceerd'. 

Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo verplicht 

Iedere school in het vmbo, pro en mavo dient vanaf september 2020 de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA) te gebruiken. Hierdoor wordt aanmeldinformatie van potentiele mbo-leerlingen op een veilige manier uitgewisseld. De regeling waarin deze verplichting wordt geregeld, wordt 10 juli a.s. gepubliceerd in de Staatscourant. 

Zie voor meer informatie het bericht 'Gebruik van Voorziening Vroegtijdig Aanmelden verplicht per 1 september 2020
 

School & omgeving  

Schoolterreinen verplicht rookvrij

Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle schoolterreinen in Nederland rookvrij zijn. Handhaving hierop vindt – vanwege de impact van de coronacrisis op het onderwijs – vanaf 1 januari 2021 plaats.

Zie voor meer informatie het bericht 'Handhaving rookvrije schoolterreinen gaat per 1 januari 2021 in' 
 

Werkgeverszaken

Wet invoering extra geboorteverlof in werking 

De Wet invoering extra geboorteverlof (Wet WIEG) is per 1 juli jl. in werking getreden. Hiermee wordt het geboorteverlof verruimd. Een partner heeft recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Vanaf dat moment heeft een werknemer recht op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (met loondoorbetaling) en aanvullend vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur verlof, op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voor het aanvullend geboorteverlof bestaat recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon) voor ten hoogste 5 weken. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd. 

Zie voor meer informatie het bericht 'Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020' en de CAO VO