Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo stap verder

17 juni 2019

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel ‘Doorlopende leerroutes vmbo-mbo’ (sterk beroepsonderwijs). Dit wetsvoorstel maakt het voor vmbo- en mboscholen vanaf 2020 eenvoudiger om een gezamenlijk, doorlopend onderwijsprogramma te ontwikkelen en aan te bieden. Een vmbo-school en mbo-instelling bepalen samen welke doorlopende leerroutes zij aanbieden.

Na de voorloper VM2, kregen vmbo-scholen en mbo-instellingen sinds het schooljaar 2014/2015 binnen het experiment 'Vakmanschap- en beroepsroutes' al meer ruimte om samen te werken en op alle niveaus doorlopende leerroutes in te richten. Het wetsvoorstel maakt deze samenwerking nu structureel mogelijk en regelt dat scholen meer ruimte krijgen om de routes gezamenlijk vorm te geven. Hierdoor wordt het voor scholen eenvoudiger om op alle niveaus een gezamenlijk onderwijsprogramma aan te bieden vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met het mbo-diploma.

Vervolg

De ministerraad heeft er nu mee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. In het wetsvoorstel is rekening gehouden met de uitkomsten van de internetconsultatie die eerder dit jaar plaatsvond. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Naar verwachting kan het wetsvoorstel in het najaar bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Sterk beroepsonderwijs

Het wetsvoorstel is onderdeel van het programma Sterk Beroepsonderwijs, dat zich richt op intensieve regionale samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen. Het doel is om het beroepsonderwijs in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt sterk te houden. De MBO Raad en VO-raad faciliteren samen met OCW, SPV, Groen Connect en het platform TL de scholen bij de uitvoering van Sterk Beroepsonderwijs en waren nauw betrokken bij de totstandkoming van het wetsvoorstel.