Wijzigingen in aanvraag Lerarenbeurs

10 maart 2021

In 2020 bleek dat er te weinig middelen overbleven om alle aanvragen voor de Lerarenbeurs - een belangrijk instrument voor de professionele ontwikkeling van leraren - te kunnen honoreren. Toen is toegezegd is dat leraren die in 2020 geen Lerarenbeurs toegekend hebben gekregen, in 2021 met voorrang een aanvraag in kunnen dienen. Om dit te realiseren, wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd in de subsidieregeling ‘Lerarenbeurs voor studiejaar 2021-2022’.

Allereerst wordt de volgorde van toekenning aangepast, zodat afgewezen aanvragers uit 2020 voorrang krijgen met hun aanvraag. De volgorde van toekenning wordt:

1. herhaalaanvragen (voor tweede of derde studiejaar);

2. aanvragen van leraren die in 2020 een nieuwe aanvraag indienden maar die niet werden toegekend doordat het subsidieplafond was bereikt;

3. (nieuwe) initiële aanvragen.

De aanvragen worden in deze volgorde verwerkt, totdat het subsidieplafond is bereikt. Als alle aanvragen binnen zijn, worden de aanvragen beoordeeld op voorrangsvolgorde. 

Het totale subsidieplafond voor aanvragen vanuit het vo ligt op 19.420.000 euro. Het grootste deel hiervan zal toegekend worden aan herhaalaanvragen en doorgeschoven aanvragen uit 2020. De middelen die overblijven, zijn beschikbaar voor initiële aanvragen. Dat zal om en nabij 3,5 miljoen eurozijn. 

Aanvraagtermijn 2021 tot 15 mei

De laatste wijziging moet er voor zorgen dat het voor aanvragers en scholen sneller duidelijk is of de Lerarenbeurs wordt toegekend. De aanvraagtermijn wordt verkort en loopt van 1 april tot en met 15 mei 2021. Hierdoor krijgen de leraren en scholen eerder uitsluitsel over de toekenning van hun aanvraag en kan daar ook beter rekening mee worden gehouden bij eventuele vervanging. Aanvragen kan via de website van DUO

De Lerarenbeurs is een belangrijk instrument om de professionele ontwikkeling van leraren een impuls te geven, ook de komende jaren. De beurs draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Dit is van groot belang, zeker met het oog op het lerarentekort.