Zorgvuldig omgaan met eindexamenresultaten

07 december 2014

RTL nieuws concludeert op basis van de eindexamenresultaten van de afgelopen jaren dat de examens sinds de strengere exameneisen beter zijn gemaakt. Ook heeft RTL na bewerking van de examenresultaten, rapportcijfers gepubliceerd van alle individuele scholen. De VO-raad vindt dat opgepast moet worden om op basis van deze cijfers conclusies te trekken over de kwaliteit van het onderwijs, omdat deze niet altijd recht doen aan wat op een school wordt gepresteerd en er meer aspecten zijn die de kwaliteit van een school bepalen.

Voorzitter van de VO-raad, Paul Rosenmöller, reageert in de uitzending van RTL nieuws op de bevindingen. Hij prijst de flexibiliteit van scholen, docenten en leerlingen na het aanscherpen van de eisen, maar benadrukt dat het risico bestaat dat wanneer je je alleen richt op de examenvakken er dan geen recht gedaan wordt aan andere belangrijke elementen in het onderwijs als samenwerken, je presenteren en jezelf ontwikkelen als volwaardig participerend burger in onze samenleving. Op school gaat het om de combinatie van kennis en vaardigheden en we moeten bewaken dat dit in balans blijft.

De VO-raad vindt dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het gebruik van deze cijfers om scholen te beoordelen of met elkaar te vergelijken. Scholen krijgen één harde score die niet volledig recht doet aan de kwaliteit van het onderwijs in de school. Dat mag er niet toe leiden dat ouders en leerlingen beslissingen nemen op basis van beperkte informatie. Ook vindt de VO-raad dat men terughoudend moet zijn met het verder verzwaren van de eisen. Als je de lat hoger legt zorgen leerlingen en scholen er weliswaar voor dat ze er opnieuw overheen komen, maar het risico bestaat dat de focus eenzijdig komt te liggen op het blokken voor de examenstof en op het oefenen van het maken van een toets of examen. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs behelst meer dan dat.

Methode RTL

RTL Nieuws geeft niet de feitelijke examencijfers weer, maar heeft deze bewerkt volgens de Dronkers-methode en geeft scholen op basis daarvan een ‘rapportcijfer’. Het klopt dat de examenresultaten de laatste jaren een licht stijgende trend laten zien. Door de wijze van berekenen door RTL wordt die stijging echter uitvergroot.

Vensters voor verantwoording

Sinds zes jaar publiceren scholen in het voortgezet onderwijs zelf hun prestaties via een open website. Dit gebeurt op basis van gegevens van DUO, de Onderwijsinspectie en de scholen zelf. Op de website staat informatie over tal van aspecten die bij de schoolkeuze een rol spelen: over de examenresultaten, maar ook over de veiligheid op school, tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders, het succes van leerlingen in het vervolgonderwijs en financiële gegevens. De sector kiest bewust voor deze aanpak omdat onderwijs meer is dan het opleiden voor goede examenresultaten.

Op de site kunnen ouders en leerlingen scholen op al deze aspecten met elkaar vergelijken, en de resultaten worden afgezet tegen landelijke gemiddelden. Ook lichten scholen hun resultaten en de door de school gemaakte keuzes op de website toe. Vanaf 19 december kunnen bezoekers terecht op de nieuwe website scholenopdekaart.nl, tot die tijd kunnen zij nog terecht op schoolkompas.nl. Vanaf 3 februari zullen op scholenopdekaart.nl ook de nieuwe examencijfers van 2014 te vinden zijn.