Alle onderwerpen

Onderwerp

Overgang po-vo

Momenteel is er veel aandacht voor de vraag hoe we de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen verder kunnen versterken; hoe zorgen we ervoor dat leerlingen aan het eind van groep 8 soepel kunnen doorstromen naar een passende plek in het vo? Voor scholen is ondersteuning beschikbaar op dit vlak. Daarnaast geldt per schooljaar 2023/2024 de nieuwe wet Doorstroomtoets. Informatie hierover vindt u op de pagina ‘Wat speelt er’.

Standpunt & lobby

Uitstel van selectie

De VO-raad steunt het pleidooi van de Onderwijsraad om het selectiemoment voor het vo uit te stellen en in het vo meer (intern) te differentiëren. Het sluit aan bij 'De Toekomst van ons Onderwijs', de visie die de onderwijssector in 2020 presenteerde. Volgens de VO-raad draagt dit eraan bij dat alle leerlingen op een passende plek in het vo terechtkomen en hun talenten beter kunnen ontwikkelen. We vinden wel dat voor een dergelijke structuurwijziging de randvoorwaarden, zoals voldoende menskracht, vaardigheden, tijd en geld, op orde moeten zijn.

Uitstel selectie binnen huidige stelsel

In het kader van bovenstaande onderschrijft de VO-raad ook het belang van brede en verlengde brugklassen, 10-14 initiatieven en dubbele adviezen. Ook zijn we voorstander van het idee om het schooladvies meer een startadvies te maken en dit aan het eind van bijvoorbeeld het tweede leerjaar vo te heroverwegen. Binnen het huidige stelsel biedt dit - naast het bieden van voldoende overstapkansen binnen het vo - mogelijkheden om leerlingen bij wie er nog twijfel is over welke schoolsoort het beste past, kansen te bieden. Aangezien dit veelal leerlingen uit de lagere sociaaleconomische klasse betreft, draagt het zo ook bij aan kansengelijkheid.  

De VO-raad pleit richting het kabinet daarom voor meer maatregelen op het vlak van vormen van latere selectie en voor een meer fijnmazig systeem van differentiatie en doorlopende leerlijn.