Alle onderwerpen

Onderwerp

Overgang po-vo

Momenteel is er veel aandacht voor de vraag hoe we de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs verder kunnen versterken; hoe zorgen we ervoor dat leerlingen aan het eind van groep 8 soepel kunnen doorstromen naar een passende plek in het vo? Naast de politiek heeft het onderwijsveld hierbij een belangrijke rol. Voor scholen is ondersteuning beschikbaar op dit vlak.

Standpunt & lobby

Uitstel van selectie

De VO-raad steunt het pleidooi van de Onderwijsraad om het selectiemoment voor het vo uit te stellen en in het vo meer (intern) te differentiëren. Het sluit aan bij 'De Toekomst van ons Onderwijs', de visie die de onderwijssector in 2020 presenteerde. Volgens de VO-raad draagt dit eraan bij dat alle leerlingen op een passende plek in het vo terechtkomen en hun talenten beter kunnen ontwikkelen. We vinden wel dat voor een dergelijke structuurwijziging de randvoorwaarden, zoals voldoende menskracht, vaardigheden, tijd en geld, op orde moeten zijn.

Uitstel selectie binnen huidige stelsel

In het kader van bovenstaande onderschrijft de VO-raad ook het belang van brede en verlengde brugklassen, 10-14 initiatieven en dubbele adviezen. Ook zijn we voorstander van het idee om het schooladvies meer een startadvies te maken en dit aan het eind van bijvoorbeeld het tweede leerjaar vo te heroverwegen. Binnen het huidige stelsel biedt dit - naast het bieden van voldoende overstapkansen binnen het vo - mogelijkheden om leerlingen bij wie er nog twijfel is over welke schoolsoort het beste past, kansen te bieden. Aangezien dit veelal leerlingen uit de lagere sociaaleconomische klasse betreft, draagt het zo ook bij aan kansengelijkheid.  

De VO-raad pleit richting het kabinet daarom voor meer stimulerende maatregelen op het vlak van vormen van latere selectie en voor een meer fijnmazig systeem van differentiatie en doorlopende leerlijn.

Nieuwe wetgeving rond schooladvies en eindtoets

In het wetsvoorstel ‘Van eindtoets naar doorstroomtoets’ heeft voormalig minister Slob een aantal voorstellen rond de eindtoets gedaan, bedoeld om de kansengelijkheid bij de overgang po-vo te vergroten. Dit wetsvoorstel is op 8 februari aangenomen door de Eerste Kamer en treedt daarmee in het schooljaar 2023-2024 in werking. 

Met de nieuwe wet wordt de eindtoets vervroegd naar de eerste helft van maart, direct na het afgeven van het schooladvies, om extra toetstraining bij een tegenvallend schooladvies tegen te gaan. De VO-raad pleitte er eerder voor om de eindtoets af te nemen voordat het schooladvies wordt uitgebracht, zodat de leerkracht dit advies op nog meer informatie kan baseren. Hierin is de minister niet meegegaan.

Daarnaast komt er met het wetsvoorstel één landelijk moment waarop alle leerlingen zich inschrijven op het vo. Dit moment ligt op 1 april, nadat alle eventuele bijstellingen van het schooladvies hebben plaatsgevonden; doel is zo situaties te voorkomen waarbij een leerling al ingeschreven staat op een school, vervolgens een bijgesteld schooladvies krijgt en dan niet meer terecht kan op de school waar hij of zij dan naar toe wil. Daarbij krijgen scholen dan niet meer te maken met gewijzigde leerlingenaantallen later in het jaar door late bijstellingen.

De VO-raad heeft hierbij gepleit voor de datum van 1 april in plaats van de eerst voorgestelde 1 mei, omdat scholen anders te maken zouden krijgen met grote uitvoerbaarheidsproblemen. De minister heeft deze datum - na onderzoek - overgenomen.