In het schooljaar 2016-2017 zijn er 1.417 scholen en 336 schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in Nederland. Ongeveer 120.000 medewerkers zetten zich in om de individuele talenten van bijna een miljoen leerlingen tot hun recht komen en leerlingen voor te bereiden op hun rol in de samenleving.

Cijfers over de vo-sector

Op scholenopdekaart.nl staan actuele cijfers zoals hierboven en is er meer informatie te vinden over individuele scholen. Voor gegevens over de onderwijsarbeidsmarkt is er de Onderwijsatlas vo van Voion.

Sectorakkoord vo: 5 ambities

Begin 2014 legde de sector met het ministerie van Onderwijs haar ambities voor de komende jaren vast in het sectorakkoord vo. Rode draad hierin is de wens om het onderwijs zo te vernieuwen, dat het leerlingen sterker uitdaagt en motiveert om het beste uit zichzelf te halen en hen beter voorbereidt op de veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Hiertoe heeft de sector vijf ambities geformuleerd:

 • De leerling centraal
  Scholen willen meer onderwijs op maat bieden, dat aansluit bij het niveau, de leerstijl en de interesses en talenten van individuele leerlingen.
 • Eigentijds onderwijs
  De sector wil een doorbraak in het aanbod en gebruik van ict en digitaal lesmateriaal. Er kan dan meer maatwerk worden geboden, en het onderwijs wordt eigentijdser en sluit meer aan bij de belevingswereld van leerlingen.
 • Brede vorming
  De sector wil een curriculum van de toekomst, waarbij meer aandacht is voor de brede vorming van leerlingen (bijbrengen 21st century skills zoals samenwerken, ondernemerschap en creativiteit).
 • Verbinding onderwijs met omgeving
  De sector wil een sterkere verbinding met de omgeving (bedrijfsleven, vervolgonderwijs etc.).
 • Professionele school als lerende organisatie
  De sector zet in op de professionalisering van schoolleiders, bestuurders en leraren; zij dienen over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken om respectievelijk nog beter onderwijs te kunnen organiseren en te kunnen geven. Ook wordt geïnvesteerd in meer tijd en ruimte voor leraren om te werken aan onderwijsontwikkeling en in het versterken van de lerende cultuur op scholen.
   

Scholen zijn de afgelopen jaren - ieder op de eigen manier, passend bij de eigen onderwijsvisie -  aan de slag gegaan met het realiseren van deze ambities. Inmiddels zijn flinke vorderingen gemaakt, zo blijkt uit de voortgangsrapportage van OCW en de resultaten van de VO2020-scan. De komende periode werkt de sector verder aan het bereiken van de ambities. 

VO2020-tour

Rondom de ambities organiseert de VO-raad elk jaar een VO2020-tour langs de regio's om over de ambities van gedachten te wisselen. De VO2020-tour van 2017 draaide om ambitie 5: de professionele school als lerende organisatie. De focus lag hierbij op leiding geven aan verandering.

VO2020-scan

De VO-raad brengt zelf de vorderingen van scholen op de ambities uit het sectorakkoord in kaart via de VO2020-scan. Met behulp van dit instrument kunnen scholen hun voortgang meten, ook in vergelijking tot andere scholen en het landelijk gemiddelde. De scan bestaat uit ongeveer 8 vragen voor elke ambitie die beantwoord kunnen worden op zowel bestuurs- als schoolniveau. De scan is vanaf 2 januari 2017 weer in te vullen via mijn.vensters.nl.

In 2015 vulden veel scholen de VO2020-scan voor het eerst in en in 2016 deden velen dit opnieuw. De resultaten van de scan 2016 zijn samengevat in drie video’s over de thema’s ict, maatwerk en de professionele schoolorganisatie. De resultaten van de scan 2015 zijn samengevat in de brochure 'Sectorakkoord vo: scholen in beweging'.