Standpunt & lobby

De wet passend onderwijs is sinds 2014 van kracht en de stelselwijziging grijpt diep in op de bestaande zorgstructuur én zorgcultuur van het regulier en speciaal onderwijs. Sinds de invoering van de wet is veel in gang gezet en zijn positieve resultaten behaald. Er wordt meer samengewerkt tussen regulier en speciaal onderwijs, er is meer aandacht voor thuiszitters en scholen zijn intensiever op zoek naar hoe zij een passend aanbod kunnen bieden voor elke leerling. Dit betekent overigens niet dat alles overal goed loopt. Passend onderwijs is nog in ontwikkeling. De VO-raad pleit voor tijd en ruimte voor de doorontwikkeling van passend onderwijs.

Dit geldt zeker ook voor de combinatie met de gelijktijdige invoering van de transities van de jeugdhulp en de zorg, die sterk samenhangen met passend onderwijs. Deze nieuwe stelsels moeten zich nog verder door ontwikkelen en veranderde werkwijzen moeten beter op elkaar aansluiten. De VO-raad neemt actief deel aan de Landelijke coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd, onder leiding van bestuurlijk aanjager René Peeters. De coalitie is een samenwerkingsprogramma met twintig partners om alle kinderen in Nederland optimale ontwikkelkansen te bieden, ongeacht hun zorgbehoeften, gedrag of beperkingen. De coalitie maakt zich hard voor een betere aansluiting tussen de drie domeinen. Voor het programma gaan verschillende regio's aan de slag met het bedenken en uitvoeren van oplossingen om de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg te verbeteren.