Praktijk en ondersteuning

Seksuele relaties & sexting

Voor ondersteuning bij het voorkomen van en omgaan met seksueel ongewenst gedrag verwijst de VO-raad scholen naar de website van Stichting School & Veiligheid. Daarnaast kunnen scholen bij problemen rondom seksuele intimidatie en seksueel misbruik advies krijgen van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie.

Om scholen te ondersteunen op het gebied van sexting heeft de VO-raad samen met Kennisnet de leidraad 'Omgaan met online verspreiding van ongewenste beelden van leerlingen en/of personeel' opgesteld. Scholen kunnen deze leidraad gebruiken om verspreiding van ongewenste beelden te voorkomen en aan te pakken.

Zie daarnaast:


Seksuele diversiteit

Scholen die op een goede manier aandacht willen besteden aan het thema seksuele diversiteit – om zo een (sociaal) veilige omgeving te creëren voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender leerlingen – kunnen voor ondersteuning terecht bij Stichting School & Veiligheid en Rutgers.

Begin 2015 hebben Edudivers en SLO, in opdracht van de VO-raad en PO-Raad, daarnaast de handreiking 'Gewoon doen' en de bijbehorende scan 'Leermiddelenanalyse seksuele diversiteit' ontwikkeld. Hierin wordt aan leraren en uitgevers uitgelegd hoe zij het onderwerp seksuele diversiteit in het onderwijs aan bod kunnen laten komen en welke lesmaterialen daarvoor geschikt zijn.

Stichting School & Veiligheid, COC NL, EduDivers, de AOb, CNV Onderwijs en GALE hebben daarnaast de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit opgericht. Deze alliantie werkt nauw samen met de VO-raad en PO-Raad. De alliantie verzamelt goede voorbeelden over hoe po- en vo-scholen invulling kunnen geven aan hun wettelijke opdracht rondom seksuele diversiteit/ seksualiteit en inventariseert hierbij wat belemmerende en bevorderende factoren zijn.

Paarse Vrijdag
Iedere december organiseert het Gender & Sexuality Alliance (GSA) Netwerk van het COC een Paarse Vrijdag. Op deze dag kunnen leerlingen, leraren en andere onderwijsprofessionals hun steun voor sekse-, gender- en seksuele diversiteit laten zien door paars te dragen. De dag biedt ook de kans om binnen de school en in de klas extra met onderwerpen als (seksuele) diversiteit, gender, respect en tolerantie aan de slag te gaan, en te kijken hoe dit (nog meer) een structurele plek in de schoolcultuur kan krijgen. Centrale boodschap is dat de school een veilige plek moet zijn voor iedereen, ongeacht bijvoorbeeld iemands seksuele voorkeur.

Op 13 december 2018 presenteerde het COC de resultaten van een onderzoek naar het welbevinden van lhbt-leerlingen op school. In het eindrapport wordt geconcludeerd dat scholen met de juiste maatregelen een groot verschil kunnen maken in het welzijn van hun lhbt-leerlingen. Zo maakt het onder meer een groot verschil voor lhbt-leerlingen als het schoolteam hen steunt, en helpt ook deelname aan Paarse Vrijdag.