Wat speelt er?

De samenleving en arbeidsmarkt worden steeds internationaler; kerntaak van het onderwijs is om leerlingen de benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen om optimaal te kunnen functioneren in deze internationale, geglobaliseerde omgeving.

Zo is belangrijk dat jongeren beschikken over een internationale oriëntatie, leren om te gaan met andere culturen en kunnen communiceren in een of meerdere vreemde talen.

Advies Onderwijsraad

De Onderwijsraad stelt in zijn advies ‘Internationaliseren met ambitie’ – dat op 31 mei 2016 aan staatssecretaris Dekker is aangeboden – dat internationalisering in het funderend onderwijs ambitieuzer en meer coherent kan worden opgepakt dan tot nu toe het geval is. In het vmbo blijft internationalisering nog achter en is meer inzet nodig, aldus de raad.

De Onderwijsraad adviseert scholen een duidelijke visie op internationalisering te ontwikkelen. Wat willen scholen bereiken en hoe gaan zij dit aanpakken? Ook wordt een projectmatige in plaats van versnipperde aanpak geadviseerd om internationalisering structureel in het bestaande onderwijs in te bedden. Daarnaast is het belangrijk te investeren in de benodigde randvoorwaarden, zoals geschikte lesmaterialen en het ‘internationaal competent’ zijn van docenten.

Uit de monitor 'Internationalisering in beeld' (31 januari 2019) komt naar voren dat de aandacht voor internationalisering in het vo de afgelopen jaren is gegroeid. Tegelijkertijd liggen er nog kansen op dit vlak.

Agenda Nuffic

In april 2017 bracht Nuffic haar internationaliseringsagenda 'Internationalisation for all' uit, waarin de organisatie omschrijft wat zij de komende periode wil bereiken op het vlak van internationalisering en wat ze – samen met onder meer scholen – wil doen om deze doelen te realiseren. De VO-raad is met Nuffic in gesprek over deze agenda.

Senior beleidsadviseur eigentijds onderwijs, onderwijstijd, overgang naar ho, internationalisering

Carolien Hueting

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2