Wat speelt er?

Sinds 1 januari 2016 is het praktijkonderwijs (pro) samen met het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) onderdeel van het stelsel van passend onderwijs. Het praktijkonderwijs is in tegenstelling tot lwoo een aparte onderwijssoort. De VO-raad beschouwt het praktijkonderwijs als een bijzonder waardevol onderdeel van het voortgezet onderwijs.

Sinds 1 januari 2016 zijn de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de toewijzing en bekostiging van lwoo en praktijkonderwijs. Een leerling wordt toegelaten op basis van landelijke criteria zoals IQ en leerachterstand.

In de afgelopen jaren zijn de mogelijkheden vergroot voor leerlingen om van praktijkonderwijs naar vmbo (of omgekeerd) over te stappen, of door te stromen naar het mbo. Ook is de samenwerking tussen vmbo- en praktijkonderwijsscholen verbeterd.

Officieel diploma praktijkonderwijs

Februari 2021 is het wetsvoorstel schooldiploma pro/vso aangenomen, waardoor leerlingen die succesvol het praktijkonderwijs of voorgezet speciaal onderwijs hebben doorlopen een officieel schooldiploma krijgen uitgereikt. 

Verevening naar achteren verschoven

In 2016 zou besloten worden of de middelen voor lwoo en pro verevend zouden worden over de samenwerkingsverbanden. De nieuwe bekostigingssystematiek is naar achteren verschoven. Ook besluitvorming over het loslaten van de landelijke criteria en duur voor de toewijzing van lwoo en pro en de lwoo-licenties is uitgesteld.

Bevoegdheid docenten in praktijkonderwijs

Een leraar is bevoegd les te geven in het praktijkonderwijs met:

  • Een leraar met een getuigschrift van de Pabo voor 1 augustus 2006 is niet alleen bevoegd voor de praktijkoriënterende vakken, maar ook voor tekenen, muziek, handvaardigheid, Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, verzorging (op grond van artikel 15b van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.).
  • Een getuigschrift van een HO-lerarenopleiding voor de op het diploma genoemde vakken/sectoren.
  • Een getuigschrift van de opleiding Omgangskunde van na 2006 mits zij aan een aantal gedetailleerde voorwaarden voldoen. Men is bevoegd voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie (incl. kennis der natuur), verzorging, muziek, handvaardigheid (textiele werkvormen) en tekenen.