Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Onderwijssoorten
Rondom het vmbo zijn diverse ontwikkelingen gaande. In het schooljaar 2016-2017 heeft een ruime meerderheid van de vmbo-scholen de 35 bestaande afdelingsprogramma’s vervangen door 10 nieuwe profielen. Op 1 augustus 2017 zijn alle vmbo-scholen hierop overgestapt. In februari 2017 presenteerden de bewindslieden van OCW – na input van onder meer de VO-raad – daarnaast een aantal nieuwe maatregelen rondom het vmbo.

Nieuwe profielen

In het schooljaar 2016-2017 voerde een ruime meerderheid van de vmbo-scholen 10 nieuwe profielen in. Deze profielen bestaan uit beroepsgerichte profielmodulen en keuzevakken waarmee een leerling zijn kennis of vaardigheden kan verbreden of verdiepen. De profielen zorgen voor een minder versnipperd aanbod in het vmbo en maken het mogelijk voor scholen om aantrekkelijk, actueel onderwijs op maat te verzorgen en de aansluiting op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. De keuzevakken kunnen leerlingen ook ondersteunen bij hun oriëntatie op en uiteindelijke keuze voor een passende vervolgopleiding.

Bij het invoeren van en uitvoering geven aan de nieuwe profielstructuur komt veel kijken; de onderwijsinhoud verandert, de school moet nieuwe apparatuur en/of lesmateriaal aanschaffen, leraren hebben bijscholing nodig en/of moeten een nieuwe (passende) bevoegdheid halen etc. De VO-raad zet zich ervoor in dat scholen hier voldoende (financiële) ruimte voor krijgen, en biedt ondersteuning op dit vlak.

Vmbo-brief bewindslieden

Op 20 februari 2017 presenteerden toenmalig minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker – na input van onder meer de VO-raad – in een brief aan de Tweede Kamer daarnaast een aantal maatregelen voor de verdere versterking van het vmbo. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Er komt meer aandacht voor praktijkgericht onderwijs in vmbo (tl) en havo.
  • Vmbo-gl en tl worden samengevoegd tot één leerweg.
  • Er komt meer ruimte voor scholen om programma’s aan te bieden die aansluiten bij de regionale arbeidsmarkt en de wensen van leerlingen.
  • Er komt structurele ruimte voor vmbo- en mbo-scholen om in regionaal verband 5- of 6-jarige doorlopende leerroutes vmbo/mbo in te richten. Leerlingen kunnen dan zonder eindexamen doorstromen naar het mbo en na 5 of 6 jaar hun mbo-diploma halen.
  • Stapelen binnen het vmbo wordt gestimuleerd.

Doel van de maatregelen is om vmbo’ers meer aantrekkelijk onderwijs, maatwerk en kansen te bieden, en de aansluiting op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Ook moeten de maatregelen de waardering voor praktijkgericht onderwijs en praktisch talent doen toenemen.

Ook deze maatregelen hebben gevolgen voor scholen. Zo zullen zij meer kosten maken, bijvoorbeeld door de invoering van extra beroepsgerichte vakken, en zullen docenten de kans moeten krijgen zich in deze vakken bij te scholen. De VO-raad is blij met de aangekondigde maatregelen, maar vraagt tegelijkertijd aandacht voor het belang van toereikende bekostiging. Zodra meer bekend is over de invoering van de maatregelen en wat dit concreet voor scholen betekent, zullen wij scholen hier nader over informeren en de benodigde ondersteuning bieden.