Standpunt en lobby

De VO-raad is voor vereenvoudiging van de bekostiging voor praktijkonderwijs. Dit moet wel goed aansluiten bij de wensen en behoeften van de vo-scholen en samenwerkingsverbanden (swv). Hiervoor zet de VO-raad zich in richting politiek en haalt zoveel mogelijk input op in de praktijk.

Het bedrag dat pro-scholen ontvangen voor een leerling is opgesplitst in een budget voor basisbekostiging en een budget voor ondersteuningsbekostiging. De school ontvangt beide budgetten rechtstreeks van DUO. Het samenwerkingsverband is wel verantwoordelijk voor het ondersteuningsbudget voor lwoo en pro. Voor elk swv is hiervoor een maximumbudget vastgesteld. Dit budget is nu bepaald op basis van het deelnamepercentage lwoo en pro in 2012.

In 2016 zou besloten worden of de middelen voor lwoo en pro verevend zouden worden over de samenwerkingsverbanden. Uit onderzoek van NRO vloeide een aantal bouwstenen voor een nieuwe bekostigingssystematiek, maar er is meer tijd nodig voor de daadwerkelijke invulling van een bekostigingsmodel. Hierdoo was het niet haalbaar om in de vorige kabinetsperiode een wetsvoorstel in te dienen. Dit betekende dat ook het loslaten van de landelijke criteria en de duur voor de toewijzing van lwoo en pro en de lwoo-licenties naar achteren verschuift. De VO-raad betreurt dit gezien de lokale verschillen bij de toewijzing van leerlingen. Landelijke criteria zijn hiervoor te star.

VO-raad betrokken bij uitwerking nieuw bekostigingsmodel

OCW gaat samen met de VO-raad een voorstel uitwerken voor een nieuw bekostigingsmodel. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met scholen en samenwerkingsverbanden. Daarnaast wordt er specifiek voor het pro verkend waar deze schoolsoort voor staat of zou moeten staan in een veranderende omgeving (o.a. passend onderwijs, de participatiewet, en ontwikkelingen in het mbo). Er wordt een voorstel uitgewerkt voor de vervolgstappen met betrekking tot de inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs.

Er verandert voorlopig dus niets ten opzichte van de huidige situatie. Voor lwoo blijft de mogelijkheid tot opting out bestaan (het zelf bepalen van criteria, duur of licenties). Voor pro is deze mogelijkheid er niet.