Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Opleiding & professionalisering leraren
De VO-raad is van mening dat het opleiden van leraren verdere verbetering behoeft. We pleiten ervoor te investeren in het verbeteren van de lerarenopleidingen. Deze dienen aankomende leraren beter voor te bereiden op de beroepspraktijk van het voortgezet onderwijs en ook goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de vo-scholen als afnemend werkveld.

De sectorale uitwerking van een toekomstvisie op het ‘samen opleiden en professionaliseren’ voor het voortgezet onderwijs speelt een belangrijke rol als het gaat om de uitvoering die de VO-raad geeft aan zijn Actieplan leraren (maart 2016). Daarin werd gepleit voor een grotere rol voor schoolbesturen in het opleiden van leraren en ‘mede-eigenaarschap’ van de lerarenopleiding. Uit het actieplan is ook een van de huidige kernboodschappen van de VO-raad voortgekomen (2016-2017), namelijk om een ‘doorlopende leerlijn’ te realiseren tussen de opleiding van leraren, de begeleiding van startende leraren en hun verdere professionele ontwikkeling tijdens de loopbaan. Ook de Inspectie van het Onderwijs en de vorige OCW-bewindslieden hebben op het belang daarvan gewezen.

Samen verantwoordelijk

In de ALV van november 2017 is die inzet voor een doorlopende leerlijn bekrachtigd: de ALV heeft ingestemd met het uitwerken van het ‘Anders opleiden’ tot voorstellen en standpunten die ter besluitvorming aan de leden zijn voorgelegd tijdens de ALV van 31 mei 2018. In de VO-tour van 2018 is input gevraagd van besturen en scholen op de ambitie van de vo-sector om leraren op te leiden in een systeem waar scholen en lerarenopleidingen samen verantwoordelijk zijn voor de opleiding, begeleiding en professionalisering van leraren.

Samen opleiden als norm

De VO-raad overlegt namens de sector met OCW, de VSNU, de Vereniging Hogescholen en de beroepsgroep leraren over het versterken van de kwaliteit van het opleiden van leraren. Over het streefbeeld met betrekking tot het Samen opleiden en professionaliseren wordt gesproken met onder meer de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU). VO-raad en lerarenopleidingen vinden het samen opleiden een belangrijk thema en willen de ingezette ontwikkelingen gezamenlijk voortzetten. Vraagstukken die (nog) op tafel liggen, zijn de uitwerking van het samen opleiden als norm, het herijken van de huidige kwaliteitsborging en -beoordeling, de bekostiging van het samen opleiden en professionaliseren en de governance en verantwoordelijkheidsverdeling binnen zowel de huidige samenwerkingsverbanden als de toekomstige partnerschappen.

Onze belangrijkste inzet richting politiek en lerarenopleidingen is:

  • Maak scholen en de beroepsgroep mede-eigenaar van het opleiden van leraren. Belangrijk is dat vo-scholen en lerarenopleidingen meer op basis van gelijkwaardigheid en een gedeelde verantwoordelijkheid met elkaar samenwerken.
  • Laat een groter deel van de opleiding van leraren in de school plaatsvinden.
  • Investeer in het creëren van een doorlopende leerlijn tussen de initiële lerarenopleiding, de fase als startende leraar en de verdere carrière van leraren. De initiële opleiding, inductiefase in de onderwijspraktijk (de fase van beginnend leraar, groei in het beroep en socialisatie binnen de school) en het daarna aantoonbaar door blijven leren, moeten meer verbinding en samenhang vertonen.