Wat speelt er?

Er komt een wettelijk doorstroomrecht voor vmbo'ers naar de havo, en voor havisten die willen doorstromen naar het vwo. Scholen kunnen dan geen eigen toelatingsbeleid meer voeren met betrekking tot kennis, vaardigheden of leerhouding van doorstromende gediplomeerde leerlingen.

Jaarlijks stroomt rond 17% van de vmbo-leerlingen met een tl-diploma en 3,5% met een gl-diploma door naar de havo. Rond 5% van de havisten stroomt door naar het vwo. Havo- en vwo-scholen hebben nu nog wettelijk de ruimte om voor deze groepen eigen toelatingsbeleid te formuleren. In de afgelopen jaren is er een politiek-maatschappelijke wens ontstaan om een doorstroomrecht voor vmbo-havo en havo-vwo in te voeren.

Wetsvoorstel

Inmiddels ligt er een wetsvoorstel voor de uitwerking van een doorstroomrecht voor vmbo’ers en havisten. Vmbo-leerlingen kunnen, bij invoering van de nieuwe wet, zonder extra voorwaarden doorstromen naar de havo, als zij in tenminste één extra algemeen vormend vak op het vmbo succesvol eindexamen hebben gedaan. Welk vak dat is, wordt nog bepaald. Ook wordt wettelijk vastgelegd dat scholen vmbo-leerlingen die naar de havo doorstromen niet mogen verbieden te doubleren.

Het doorstroomrecht havo-vwo wordt op dezelfde manier ingevuld. De minister denkt erover een extra examenvak als doorstroomvoorwaarde te stellen: bijvoorbeeld een tweede moderne vreemde taal voor de profielen Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek en wiskunde voor het profiel Cultuur & Maatschappij, indien de havist deze vakken niet in het keuzedeel of vrije deel heeft gevolgd. Ook het doubleerverbod is in deze doorstroom van toepassing.

Het volgen van een extra vak betekent wel dat havisten al aan het eind van jaar 3 moeten besluiten of zij een extra vak gaan volgen om de mogelijkheid tot overstap naar het vwo te willen openhouden. Dit vraagt het nodige van het LOB-beleid van havo-scholen.

Bovenbouwsucces

De Inspectie van het Onderwijs zal vanaf 1 maart 2020 een correctiefactor voor opstroom toepassen. Daarmee heeft uitval in de doorstroom van vmbo naar havo en van havo naar vwo niet langer een negatieve invloed op het bovenbouwsucces.

Invoeringsdatum

Totdat de wet is aangenomen, bepalen scholen hun eigen toelatingsbeleid. Wel roept de VO-raad scholen op om alvast in de geest van het wetsvoorstel te handelen en leerlingen met een extra vak toe te laten, zonder hierbij aanvullende eisen te stellen. De Tweede Kamer bespreekt het wetsvoorstel naar verwachting in 2020.

Senior beleidsadviseur curriculum, nieuwe leerweg vmbo, overgang vmbo-havo

Ilonka Lourenz

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2