Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Opleiding & professionalisering leraren
De VO-raad vindt het belangrijk dat alle lessen in het vo worden gegeven door een daarvoor bevoegde en bekwame leraar. Bevoegde en bekwame leraren zijn immers een belangrijke voorwaarde voor het kunnen bieden van hoogwaardig onderwijs.

Er is inmiddels een landelijk werkgroep aan de slag om het plan van aanpak van de staatssecretaris verder uit te werken. De VO-raad neemt actief deel in die werkgroep. In de gesprekken met het ministerie, de lerarenopleidingen en de beroepsgroep richt de VO-raad zich vooral op de volgende vier punten:

1. Toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel: te vaak staan de complexe en knellende regels van het huidige bevoegdhedenstelsel het aanstellen van bekwame docenten in de weg. Het stelsel moet flexibeler. Dit is belangrijk om het lerarentekort terug te dringen, maar ook vanwege onderwijskundige redenen. De ALV van de VO-raad stemde op 31 mei 2018 in met de inzet op een aantal oplossingen voor de lange en korte termijn. Kern van de lange termijn-voorstellen is het actualiseren en toekomstgericht maken van de wet- en regelgeving, het realiseren van meer maatwerk en flexibiliteit bij het opleiden van leraren en het inrichten van een toekomstbestendig bestel van opleiden en professionaliseren. Hiermee willen we belemmeringen in het huidige stelsel wegnemen zonder het uitgangspunt van kwaliteit los te laten: het lerarenberoep moet ook in de toekomst door bevoegde leraren worden verzorgd.

2. Duidelijkheid rond de bevoegdheden van leraren in het vmbo: in 2016 is in samenspraak met andere betrokken partijen een passende oplossing gevonden voor de inzet van pabo-gediplomeerden in de onderbouw van het vmbo. Het voorstel onderstreept voor de VO-raad, Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen dat de regie over vraagstukken rond bekwaamheid en bevoegdheid berust bij het veld, in nauw overleg met de opleidingen. Daarnaast wil de VO-raad dat er op zo kort mogelijke termijn een structurele oplossing komt voor diverse bevoegdhedenkwesties in het vmbo. Denk aan ‘passende bevoegdheden’ voor nieuwe profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken.

3. Agenderen lerarenbevoegdheid voor het praktijkonderwijs: in 2018 vraagt de VO-raad meer aandacht bij ministerie, lerarenopleidingen en beroepsgroep voor de bevoegdheid en bekwaamheid voor leraren in het praktijkonderwijs.

4. Betere afstemming tussen vraag en aanbod: de VO-raad zet in op een verdere verbetering van de wederzijdse samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen. De VO-raad, Vereniging Hogescholen en VSNU overleggen met elkaar over de behoeften van scholen als het gaat om (maatwerk in) de opleiding van nog niet bevoegde leraren en de betekenis daarvan voor de vorm en inhoud van de lerarenopleidingen. Dat moet leiden tot afspraken met lerarenopleidingen over het volgende: afstemming van vraag en aanbod van bij- en nascholing, het gericht informeren van besturen daarover, een betere benutting van eerder verworven competenties (EVC’s) en het bieden van meer flexibiliteit en maatwerk om leraren een passende bevoegdheid te laten halen.