Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Opleiding & professionalisering leraren

Ondersteuning bij gegevenslevering

 • Tot 1 augustus 2018 werken OCW, DUO, de Onderwijscoöperatie en CIBG aan het opzetten en vullen van het register. Om scholen te kunnen informeren over en ondersteunen bij de implementatie verzoekt DUO de schoolbesturen om het aanleveren van een contactpersoon. Daarnaast heeft DUO een algemene informatiepagina gelanceerd. DUO ondersteunt de gegevenslevering voor het lerarenregister. Voor vragen over het aanleveren van de basisgegevens van uw leraren kunt u terecht bij de Helpdesk Lerarenregister, via tel. 055 599 9551 en gegevensleveringleraren@duo.nl. Mocht u als schoolbestuur echter uitzonderlijke problemen ondervinden rond de gegevenslevering voor het lerarenregister, dan kunt u die aan de VO-raad doorgeven via helpdesk@vo-raad.nl onder vermelding van ‘gegevenslevering lerarenregister’.
 • Onderwijscoöperatie: proefdraaien in de praktijk – De Onderwijscoöperatie biedt zogenaamde ‘koploperscholen’ aan om vanaf september 2017 in de praktijk kennis te maken en proef te draaien met het lerarenregister. Scholen kunnen het hele proces rond registratie ervaren en doorlopen: van aanleveren van de basisgegevens van leraren tot en met voorlichting aan en de registratie van de leraren in het register.

  Meer informatie over het project van de Onderwijscoöperatie en aanmelding: http://registerleraar.onderwijscooperatie.nl/register/koploperscholen/
   

Professioneel statuut

 • De invoering van het lerarenregister is met een jaar uitgesteld. Zeggenschapsbepalingen uit de wet zijn inmiddels ingegaan, per 1 augustus 2017: in de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister is opgenomen dat het bevoegd gezag in overleg met leraren een professioneel statuut opstelt. Komend schooljaar is een invoeringsjaar voor het professioneel statuut.
 • In de sector leven vragen over de wijze waarop op bestuurs- of schoolniveau invulling gegeven gaat worden aan de verplichting om een professioneel statuut op te stellen. Het statuut moet borgen dat leraren van hun bestuur en schoolleiding voldoende zeggenschap krijgen over de (vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische) invulling van hun werk, binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van de school. Schoolbesturen blijven eindverantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, het strategisch personeelsbeleid en het functioneren van de school. Het gesprek met de leraren over het professioneel statuut moet bij besturen en op scholen gevoerd gaan worden.
  De VO-raad heeft voor schoolbesturen een handreiking professioneel statuut met een toelichting om samen met hun leraren vorm en inhoud te geven aan het professioneel statuut. Naar verwachting komt ook de Onderwijscoöperatie nog met nadere informatie over en toelichting op het professioneel statuut.
   

Verdere informatie