Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Opleiding & professionalisering leraren
Veelvuldig klinkt vanuit de politiek, maatschappij en het onderwijsveld dat het opleiden van leraren voor het voortgezet onderwijs beter kan en moet. De VO-raad pleit voor een grotere rol van schoolbesturen in het opleiden van leraren. We vinden het belangrijk dat besturen daarbij, samen met lerarenopleidingen in de regio, vormgeven aan een doorlopende leerlijn voor leraren.

Een dergelijke doorlopende leerlijn omvat de initiële opleiding en begeleiding als starter tot en met de professionele ontwikkeling gedurende de verdere loopbaan van de leraar. Leraren krijgen daardoor een betere en aantrekkelijker opleiding, en worden beter voorbereid op het beroep leraar. En ze kunnen blijvend werken aan de eigen professionele ontwikkeling. 

Ontwikkelingen

De afgelopen tien jaar zijn de verhoudingen tussen lerarenopleidingen en vo-besturen beter in balans gekomen. Ook is de onderlinge samenwerkingsagenda verbreed. Binnen opleidingsscholen zijn betekenisvolle stappen gezet in de opzet van regionale en innovatieve partnerschappen tussen lerarenopleidingen en vo-scholen. Zo kunnen aankomende leraren voor een groot deel in de praktijk worden opgeleid. Op diverse andere terreinen valt er nog veel winst te behalen. Bijvoorbeeld rond het lerarentekort in het voortgezet onderwijs, de uitval onder startende leraren en de noodzaak tot meer maatwerk in de lerarenopleidingen en een betere afstemming tussen theorie en praktijk.

Drie ambities voor de nabije toekomst

De VO-raad wil de komende jaren inzetten op het verder ontwikkelen van het huidige concept ‘Opleiden in de school’ naar het uitgangspunt ‘Samen opleiden en professionaliseren’. Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 31 mei 2018 stemden de leden van de VO-raad in met een streefbeeld dat is gegrond op drie ambities:

  1. Samen opleiden als koninklijke route c.q. norm voor het opleiden van leraren: niet elke school hoeft deel uit te maken van een opleidingsschool, maar elke student aan een lerarenopleiding moet kunnen profiteren van een samen opleiden-traject. 
  2. Samenwerking moet gaan over de hele doorlopende leerlijn van de leraar: van de initiële opleiding naar de begeleiding van startende leraren en verdere professionalisering (zie hiervoor ook Actieplan ‘Naar een aantrekkelijk lerarenberoep in een sterke sector’ van de VO-raad, maart 2016). 
  3. Het verder ontwikkelen van regionale structuren als aangrijpingspunt voor partnerschap: waarin opleidingsscholen samenwerken met scholen die niet in een opleidingsschool participeren om van en met elkaar te leren.

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

In het voorjaar van 2018 werd het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren (voorheen het Steunpunt Opleidingsscholen) gelanceerd. Deze overgang hangt samen met de hernieuwde en bredere gedeelde ambitie van het veld: het verder verankeren van samen opleiden binnen het onderwijs en met gebundelde krachten een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren realiseren. Het Platform biedt partnerschappen, scholen en lerarenopleidingen de ondersteuning die bij deze ambitie past.