Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Opleiding & professionalisering leraren
Veelvuldig klinkt vanuit de politiek, maatschappij en het onderwijsveld door dat het opleiden van leraren voor het voortgezet onderwijs beter kan en moet.

Zo kwam uit recent onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar voren dat een aanzienlijk deel van de afgestudeerden aan de lerarenopleidingen zich niet voldoende voorbereid voelt op de dagelijkse school- en beroepspraktijk. Daarnaast zou het ontbreken aan voldoende uitdagende alternatieve routes richting het leraarschap en aan voldoende maatwerk in de lerarenopleiding. Mede daardoor kiezen te weinig mensen voor het leraarschap. Teveel leraren die wel starten in het onderwijs, vallen in de eerste twee jaar na hun afstuderen uit.

Vanuit de lerarenopleidingen, de vo-sector en het ministerie van OCW zijn diverse acties in gang gezet om het opleiden van leraren te verbeteren. Zo hebben veel vo-scholen en lerarenopleidingen de afgelopen jaren de samenwerking versterkt en nam het aantal opleidingsscholen toe. In een opleidingsschool worden aankomend leraren voor een belangrijk deel in de school opgeleid, waardoor zij goed zijn voorbereid op de werkpraktijk van het leraarschap. Ook is geïnvesteerd in het creëren van alternatieve routes richting het leraarschap voor talentvolle jonge academici, zoals het traineeship 'Trainees in onderwijs'

Zowel de VO-raad als de Inspectie presenteerden recent plannen voor verdere verbeteringen. Met het doel de kloof tussen opleiding en praktijk te dichten stelt de VO-raad in zijn Actieplan ‘Naar een aantrekkelijk lerarenberoep in een sterke sector’ (maart 2016) dat scholen en de beroepsgroep mede-eigenaar moeten worden van het opleiden van leraren. Daarnaast wil de VO-raad inzetten op het creëren van een doorlopende leerlijn tussen de initiële lerarenopleiding, de fase als startende leraar en de verdere carrière van leraren. Leraren krijgen daardoor een betere en aantrekkelijkere opleiding, en worden beter voorbereid op hun baan als leraar. De VO-raad is over dit plan in gesprek met OCW, de lerarenopleidingen (VSNU, Vereniging Hogescholen) en de beroepsgroep leraren.