Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Opleiding & professionalisering leraren
De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor het belang van de verdere professionalisering van leraren na hun initiële opleiding. Om goed, eigentijds onderwijs te kunnen blijven bieden is het cruciaal dat leraren hun vakbekwaamheid onderhouden, en nieuwe kennis en vaardigheden opdoen die aansluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij en de ambities van de school.

Leraren zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun verdere professionalisering. Maar ook scholen en de overheid hebben een belangrijke rol. Voor vo-besturen en -scholen is goed personeelsbeleid (strategisch HRM) een belangrijke verantwoordelijkheid. Via onder meer een goede gesprekkencyclus en het scheppen van de juiste randvoorwaarden (voldoende tijd, ruimte en middelen) kunnen zij (teams van) leraren stimuleren en helpen om zich verder professioneel te ontwikkelen. Ook het ontstaan van een lerende leercultuur – een cultuur waarin iedereen in de school met en van elkaar leert en samen werkt aan onderwijsverbetering – is van belang. Nadrukkelijk wordt hierbij steeds de verbinding gezocht tussen de personeelsontwikkeling en onderwijsinhoudelijke ambities.

De afgelopen jaren zijn binnen veel scholen stappen gezet op het vlak van strategisch HRM en het creëren van een leercultuur. Daarnaast zijn vanuit de overheid en de beroepsgroep leraren initiatieven genomen om de verdere professionalisering van leraren te stimuleren, zoals de Lerarenbeurs, VierSlagLeren en het LerarenOntwikkelFonds. Ook wordt vanaf 2017 het lerarenregister verplicht, waarin alle bevoegde leraren bij dienen te houden welke activiteiten ze ondernemen om hun bekwaamheid te onderhouden.

Tegelijkertijd blijkt onder meer uit gesprekken die de VO-raad voerde met leraren – in het kader van zijn VO2020-tour – dat veel leraren op dit moment nog te weinig tijd en ruimte ervaren om op een goede manier te werken aan hun professionele ontwikkeling, en dat activiteiten die worden ondernomen nog (te) weinig aansluiten bij de onderwijsambities van de school. Dit onderstreept dat – naast de hierboven genoemde acties – nog meer nodig is.

Senior beleidsadviseur opleiden en professionalisering van leraren, bevoegdheid, lerarenregister

Ernst van Glansbeek

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2