Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Opleiding & professionalisering leraren
De bevoegdheid van leraren staat hoog op de agenda van besturen in het voortgezet onderwijs. Er is veel aandacht voor het verder en blijvend terugdringen van het aantal onbevoegd gegeven lessen. Schoolbesturen worden aangesproken op het voldoen aan de wettelijke benoembaarheidsvereisten voor leraren en het tegengaan van onbevoegd lesgeven.

Van besturen en scholen verwacht men dat zij, in het kader van hun strategisch personeelsbeleid, een compleet inzicht hebben in het aantal onbevoegd gegeven lessen, afspraken maken met leraren om de juiste bevoegdheid te halen en (meer) sturen op het aantal bevoegd gegeven lessen. Tegelijk zorgt het lerarentekort ervoor dat besturen en scholen niet altijd een bevoegde leraar voor de klas kunnen zetten. 

Afname onbevoegdheidspercentage 

In 2014 hebben het Kabinet-Rutte II en de VO-raad in het Sectorakkoord afgesproken dat alle lessen in het vo worden gegeven door bevoegde leraren. De meest recente Voortgangsrapportage Lerarenagenda van OCW (najaar 2017) laat zien dat de afname van het onbevoegdheidspercentage nog steeds doorzet. Het percentage onbevoegd gegeven lessen daalde tussen 2014 en 2016 van 5,6% naar 4,8%. Hiermee is het doel van 100% bevoegd gegeven lessen dichterbij dan eerst werd aangenomen. Tegelijkertijd onderstrepen deze cijfers de noodzaak om werk te blijven maken van het verder terugdringen van onbevoegd gegeven lessen. 

Gezamenlijke inspanning

Om te komen tot 100% bevoegd gegeven lessen, stuurde toenmalig staatssecretaris Dekker in februari 2016 een plan van aanpak aan de Tweede Kamer. Dit plan is het resultaat van uitgebreid overleg met de VO-raad, de Onderwijscoöperatie, Vereniging Hogescholen en de VSNU. De VO-raad ondersteunt het plan van aanpak om het aantal onbevoegd gegeven lessen verder terug te dringen. Het plan en de onderliggende analyse, onderkennen de complexiteit en context waarbinnen we gezamenlijk oplossingen moeten vinden om het aantal bevoegd gegeven lessen te verhogen. Dat komt ook duidelijk naar voren in het plan. Het terugdringen van onbevoegd lesgeven vraagt een gezamenlijke inspanning van het ministerie, leraren, lerarenopleidingen, schoolleiders en besturen.

Andere maatregelen noodzaak

Echter, zeker voor de langere termijn vindt de VO-raad dat ook andere maatregelen noodzakelijk zijn om het aantal onbevoegd gegeven lessen verder terug te dringen. Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van het lerarentekort, meer maatwerk in de lerarenopleidingen en het inrichten van een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel. Doel is te komen tot een flexibeler stelsel dat meer past bij de ontwikkelingen die het onderwijs doormaakt. Ook de Inspectie van het Onderwijs signaleerde eind 2017 dat de huidige aanpak om het aantal onbevoegd gegeven lessen terug te dringen, zijn grenzen heeft bereikt: ‘De regelgeving is ingewikkeld, de route om ‘aanvullende’ bevoegdheden te halen zwaar en voor bepaalde vakken is het vrijwel onmogelijk om bevoegde docenten te vinden’. 

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2