Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Opleiding & professionalisering leraren
Sinds 1 augustus 2017 is de Wet Beroep leraar en lerarenregister van kracht. De wet regelt dat het nieuwe lerarenregister per 1 augustus 2018 gefaseerd wordt ingevoerd. Andere onderdelen van de wet – zoals de zeggenschap van de leraar in de school, het professioneel statuut en de professionele standaard – traden al op 1 augustus 2017 in werking. Het Kabinet heeft de invoering van het lerarenregister 'on hold' gezet. De gegevenslevering voor dit register door schoolbesturen blijft echter wel van kracht.

Lerarenregister: ingrijpende koerswijziging 

Sinds de parlementaire bekrachtiging van de wet in 2017 is er veel gebeurd rond het lerarenregister. Niet alleen onder leraren, schoolleiders en besturen, maar ook in de Tweede Kamer leven grote zorgen over de gang van zaken rond het lerarenregister.

Dat heeft geleid tot een ingrijpende koerswijziging rond het lerarenregister door minister Slob: de verplichte inschrijving van leraren in het lerarenregister wordt uitgesteld. De minister maakt een pas op de plaats met het verplichte lerarenregister. ‘…pas als duidelijk is wat er nodig is om het register in te zetten als register van, voor en door de leraar, gaan we de volgende stap zetten...’, aldus de minister in de Kamerbrief van 11 juni 2018.

De minister wil eerst focussen op een stevige, representatieve beroepsgroep-organisatie die van onderop tot stand komt. Daarnaast wil de minister meer aandacht geven aan de schoolcontext waarin de wet zijn werk gaat doen.

Het vrijwillige register blijft ondertussen beschikbaar voor leraren die daar hun portfolio in hebben opgeslagen. Volgens de minister is het verplichte lerarenregister te veel een doel op zich geworden, terwijl dit juist bedoeld was als een middel om de beroepsgroep te versterken.

Gegevenslevering door schoolbesturen

In een brief aan de schoolbesturen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs licht minister Slob toe dat er voorlopig geen verplicht lerarenregister zal zijn. Wel wil hij vasthouden aan een verplichte levering van persoonsgegevens van leraren door de schoolbesturen.

Een steeds groter wordende groep schoolbesturen in po, vo en mbo heeft echter fundamentele vragen bij de gegevenslevering. Vooral ligt er de vraag waarvoor de gegevenslevering nog dient, zeker nu er zoveel onduidelijkheden en onzekerheden zijn. Schoolbesturen moeten van alles, zonder dat het register wordt gedragen door het merendeel van hun leraren. Schoolbesturen bevinden zich daarmee in een lastige positie.

De sectorraden snappen niet waarom Slob onverkort vasthoudt aan de opdracht tot gegevenslevering door schoolbesturen. De sectorraden hebben deze kwestie aan de orde gesteld in het bestuurlijk overleg met het ministerie. 

Beroepsgroepvorming

Het bestuur van de Onderwijscoöperatie (OC) heeft in mei 2018 besloten de organisatie op te heffen. In reactie daarop heeft minister Slob medio juni 2018 aangegeven eerst te willen focussen op een stevige, representatieve beroepsgroep-organisatie die van onderop tot stand komt. Nu de Onderwijscoöperatie verdwijnt, heeft de minister Alexander Rinnooy Kan gevraagd om hem advies uit te brengen over de beroepsgroepvorming van leraren. Dit is van belang voor de verdere vormgeving van het lerarenregister. Het advies van Rinnooy Kan wordt in het najaar van 2018 verwacht.

Lerarenregister in vogelvlucht

Het lerarenregister is een online systeem waarin iedere bevoegde leraar zich moet registreren. Zo maakt de leraar zichtbaar op welke manier hij of zij de eigen kennis en kunde op peil houdt. Leraren die hun inschrijving in het register en daarmee hun lesbevoegdheid willen houden, moeten elke vier jaar hun bekwaamheidsonderhoud aantonen door het vastleggen van bij- en nascholing. Het registervoorportaal registreert leraren die (nog) niet aan de bevoegdheidseisen voldoen.