Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Huisvesting
In het huidige systeem zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwbouw en de scholen voor het onderhoud (binnen- en buitenonderhoud). Investeren in nieuwbouw kost gemeenten veel geld, terwijl het de school is die hiervan profiteert (lagere exploitatie- en onderhoudskosten). Bij gemeenten ontbreekt vaak de prikkel om te investeren in schoolgebouwen, terwijl dit wel nodig is.

Schoolbesturen afhankelijk van gemeenten

Schoolbesturen die een nieuw schoolgebouw willen hebben nu twee mogelijkheden:

  1. Zij kunnen een nieuwbouwaanvraag indienen via de verordening, waarbij zij afhankelijk zijn van de beschikbare middelen en de concurrentie met andere besturen.
  2. Opteren voor doordecentralisatie: scholen worden zelf verantwoordelijk voor nieuwbouw en nemen het bijbehorende budget over van de gemeente. Voor het al dan niet honoreren daarvan zijn zij geheel afhankelijk van de gemeente.

Schoolbesturen die nieuwbouw willen realiseren zijn te veel afhankelijk van de welwillendheid van gemeentebesturen. Zij kunnen daardoor hun verantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid van leerlingen en personeel niet altijd waarmaken. Daarnaast staat daardoor de kwaliteit van het onderwijs onder druk.

Per 1 januari 2018 zullen hoogstwaarschijnlijk de onderwijskoepels en niet de gemeente beslissen welke schoolgebouwen aan onderhoud toe zijn. In Amersfoort zijn landelijk de eerste twee grote coöperaties opgericht.

Renovatie

Renovatie wordt de komende jaren naar verwachting belangrijker dan nieuwbouw. Door de krimpende leerlingenaantallen wordt de vraag naar nieuwbouw en vooral uitbreidingsinvesteringen minder. Renovatie van bestaande gebouwen ligt in veel situaties meer voor de hand. Ook de Rekenkamer beschouwt renovatie als een goede tussenoplossing om de levensduur van een schoolgebouw te verlengen.

In december 2016 hebben de VO-raad, PO-Raad en VNG afgesproken dat renovatie een juridische status krijgt. Aanpassingen bij renovatie die leiden tot een levensduurverlenging van tenminste 25 jaar komen voor rekening van de gemeente, met aftrek van de (toekomstige) financiën die bij het geplande onderhoud uit het meerjarig onderhoudsplan (MOP) al waren voorzien.

Senior beleidsadviseur bedrijfsvoering (bekostiging, huisvesting)

Mark Ruitenbeek

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur bedrijfsvoering (bekostiging, functiemix, huisvesting)

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2