Praktijk & ondersteuning

Onderstaande hulpmiddelen helpen u als school bij de keuze tussen renovatie en nieuwbouw. Daarnaast vindt u hier verwijzingen en handige bestanden om u te helpen bij het samenwerken met gemeenten en private partijen zoals aannemers en architecten.

Nieuwbouw of renovatie?

Een aantal onderwijsspecialisten heeft met steun van Bouwstenen voor Sociaal een afwegingskader ontwikkeld dat scholen en gemeenten helpt een snelle en weloverwogen keuze te maken tussen renovatie of nieuwbouw.

Daarnaast heeft adviesbureau Hevo 2 instrumenten ontwikkeld waarmee scholen en gemeenten inzicht kunnen krijgen in de kosten van renovatie en nieuwbouw. Ook dit helpt om de keuze tussen nieuwbouw en renovatie beter te kunnen afwegen. 

  • Inzicht in kosten renovatie en upgrading 
    Gebruik vrijblijvend de kostenconfigurator renovatie en upgrading van adviesbureau Hevo en vorm een beeld van de kosten van renovatie en upgrading, naar de huidige wettelijke eisen. Bekijk de kostenconfigurator.

  • Inzicht in kosten nieuwbouw 
    Hevo heeft ook een kostenconfigurator gemaakt waarmee schoolbesturen de kosten van nieuwbouw kunnen berekenen. Download de nieuwbouwkostenconfigurator vo 2018 (excel).

Samenwerken met de gemeente

Wilt u de samenwerking met gemeenten over onderwijshuisvesting verbeteren? Onderstaande hulpmiddelen helpen u en de gemeente op weg.

Afwegingskader van OnderwijsLokaal

Door: adviesbureaus Berenschot en ICS Adviseurs
In opdracht van: VO-raad, PO-Raad, VNG en OCW

Het afwegingskader 'OnderwijsLokaal' helpt partijen om samen de verantwoordelijkheden en de onderlinge rolverdeling te bepalen. Op basis van een vragenlijst krijgt u een voorstel van de meest geschikte samenwerkingsvorm. Onderwijslokaal levert een rapport met voor elke partij aandachtspunten voor de samenwerking. U kunt desgewenst een quickscan aanvragen. Hierbij worden door schoolbestuur en gemeente in een sessie van maximaal 3 uur – met behulp van het afwegingskader – standpunten voor samenwerking bepaald, vergeleken, verdiept en besproken.

Model middelen onderwijshuisvesting gemeente

Door: VO-raad

De VO-raad heeft het model 'Middelen onderwijshuisvesting gemeenten' gemaakt waarin per gemeente te zien is hoeveel middelen zij jaarlijks uit het Gemeentefonds ontvangt voor onderwijshuisvesting (en overige educatie). Scholen dienen hiervoor alleen in het model de gewenste gemeente in te vullen. Zij krijgen dan de cijfers voor die gemeente te zien. Meer informatie over de werking van het model is te vinden in het tabblad ‘Toelichting’.

Het kan nuttig zijn te weten hoeveel geld een gemeente per jaar ontvangt voor onderwijshuisvesting vo. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als een bestuur met de gemeente in gesprek is over nieuwbouw of renovatie, of als besprekingen plaatsvinden over een integraal huisvestingsplan (IHP).

Kwaliteitskader Huisvesting

Door: VO-raad en Voion (met inbreng van schoolbesturen en gemeenten)
Ondersteund door: Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK

Het Kwaliteitskader Huisvesting helpt schoolbesturen en gemeenten vanuit de kwaliteit te redeneren. Het kader bevat een reeks kwaliteitscriteria voor een gebouw die positief bijdragen aan de leeromgeving van de leerlingen. De criteria zijn richtinggevend en geen norm. Ze zijn aanvullend op het wettelijk minimum (Bouwbesluiteisen), en breder dan de technische eisen ten aanzien van binnenmilieu en energieverbruik die zijn geformuleerd in het Programma van Eisen Frisse Scholen.

Het kwaliteitskader geeft scholen en gemeenten houvast om bouw-, renovatie- en overige vraagstukken vanuit het perspectief van kwaliteit met elkaar te bespreken. Zo kan men binnen een bepaald budget gezamenlijk keuzes maken. Bekijk het kwaliteitskader huisvesting VO op de website van Ruimte-OK.

Samenwerken met de MR

Door: Voion
Voor wie: schoolbesturen en medezeggenschapsraad

Wat is de rol van de MR bij bouw- en renovatieprojecten van schoolgebouwen? Het vernieuwde VO-signaal 'De rol van de MR in het bouwproces' legt de formele bevoegdheden van de MR in het bouwproces uit en gaat in op de rol en positie van de MR in de verschillende fasen van het bouwproces.

Samenwerken met private partijen

Door: PPSsupport (samenwerkingsverband van diverse ministeries)
Voor wie: schoolbesturen
Doel: schoolbesturen helpen om op een goede en voordelige manier samen te werken met een private partij. Voor het realiseren van het ontwerp, de bouw, het beheer en het onderhoud van schoolgebouw(en). PPSsupport biedt praktische ervaring, advies, ervaringen, workshops en goede voorbeelden. Bekijk de website van PPSsupport

Toelichting: Publiek-private samenwerking gaat uit van een integrale benadering waarbij verschillende projectfasen – ontwerp, nieuwbouw, beheer en/of onderhoud van het schoolgebouw – worden gebundeld in één uitvraag en één contract. Hierbij komen vragen aan bod als: wat is de best passende contractvorm voor u als opdrachtgever en hoe regelt u het contractbeheer?

Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Paul Huisman

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2