Standpunt & lobby

De VO-raad wil dat scholen zelf kunnen besluiten de verantwoordelijkheid voor huisvesting (nieuwbouw) plus bijbehorend budget over te nemen van de gemeente (‘doordecentralisatie’). Schoolbesturen die aan alle voorwaarden voldoen, moeten zelf voor doordecentralisatie kunnen kiezen, zonder dat de gemeente hier nog een beslissende rol in speelt.

Voordeel van doordecentralisatie is dat er één centrale regievoerder is: het schoolbestuur. Scholen kunnen zelf een goede afweging maken tussen investeren in nieuwbouw, renovatie en/of onderhoud en het geld ook echt uitgeven aan onderwijshuisvesting. Scholen zijn ook beter in staat de investeringen af te stemmen op de behoeften van het onderwijs en de gebruikers van het gebouw.

Bovendien zijn schoolbesturen beter dan gemeenten in staat de investeringen af te stemmen op de specifieke behoeften van het onderwijs en de gebruikers. Alle huisvestingsmiddelen in één hand betekent dat de school een goede afweging kan maken tussen investeren in onderhoud en investeren in nieuwbouw. Onderhoud is erop gericht de levensduur van het gebouw te verlengen; doel van nieuwbouw is ook om de onderhouds- en exploitatiekosten te beperken. Een weloverwogen keuze maakt dat het geld efficiënter kan worden besteed.

VO-raad maakt zich hard voor oormerking van de huisvestingsmiddelen

Het huisvestingsdossier is aan een nieuwe fase toe. Jarenlang was het duidelijk dat (de leden van) de VO-raad streefde naar volledige decentralisatie. Inmiddels is bij steeds meer leden de twijfel ontstaan of volledige decentralisatie wel zo’n goed idee is. De financiële risico’s worden – voor een belangrijk deel bij kleinere besturen – te groot geacht.

Daarnaast is de inschatting dat het politieke draagvlak voor decentralisatie klein is. Voor zover bekend is staat het onderwerp niet in de verkiezingsprogramma’s.

Het voorgaande betekent niet dat volledige decentralisatie nu volledig van de baan is. Het blijft nog wel het uiteindelijke einddoel, maar dan als resultaat van een langere ontwikkeling. Het is nu meer de stip op de horizon geworden.

In juni 2016 heeft de ALV het besluit genomen om oormerking van de huisvestingsmiddelen in het Gemeentefonds als doel op kortere termijn na te streven. Via oormerking wordt zeker gesteld dat in ieder geval behoorlijk in onderwijshuisvesting wordt geïnvesteerd.

Renovatie

Voor scholen is een grote renovatie een alternatief voor nieuwbouw. Het is een middenweg tussen onderhoud en nieuwbouw. De VNG beschouwt renovatie als onderdeel van onderhoud en daarmee de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. De VO-raad vindt dat renovatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van gemeente en schoolbestuur en wil renovatie een plaats geven in de wet- en regelgeving.

In december 2016 hebben de VO-raad, PO-Raad en VNG afgesproken dat renovatie een juridische status krijgt. Aanpassingen bij renovatie die leiden tot een levensduurverlenging van tenminste 25 jaar komen voor rekening van de gemeente, met aftrek van de (toekomstige) financiën die bij het geplande onderhoud uit het meerjarig onderhoudsplan (MOP) al waren voorzien.

Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Paul Huisman

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2