Wat speelt er?

Onder de noemer Curriculum.nu wordt voor het funderend onderwijs het curriculum herzien. Sinds het voorjaar van 2018 hebben zo’n 150 leraren en schoolleiders in ontwikkelteams voor negen leergebieden gewerkt aan voorstellen die moeten leiden tot de herziening van de landelijke kerndoelen en eindtermen. Het is voor het eerst dat het curriculum in samenhang wordt herzien en dat leraren hierbij samen met schoolleiders zélf aan zet zijn.

De negen ontwikkelteams hebben de afgelopen periode gewerkt aan het formuleren van de bouwstenen voor het nieuwe curriculum; in meerdere consultatierondes is hierop feedback gevraagd en daarnaast zijn de bouwstenen beproefd in ontwikkelscholen. Tussen 7 mei en 11 augustus 2019 zijn de voorstellen in een laatste, uitgebreide consultatieronde voorgelegd voor feedback. Ook de OECD en SER zijn verzocht op de producten te reflecteren. Op basis van de gegeven feedback zijn de voorstellen verder aangescherpt. 

Op 10 oktober zijn de definitieve voorstellen overhandigd aan minister Slob. De minister deelt de opbrengsten met de Tweede Kamer en de Kamer zal hierover in debat gaan. Gaat de Kamer akkoord, dan start een vervolgfase, waarin de bouwstenen voor de bovenbouw van het vo ontwikkeld worden en voor het po en de onderbouw vo op basis van de geleverde bouwstenen de kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.

Achtergrond

Aan de start van Curriculum.nu in het voorjaar van 2018, ging een aantal fases vooraf.

Platform Onderwijs2032: dialoog- en verdiepingsfase

Aanleiding voor de curriculumherziening was de conclusie van de Onderwijsraad in 2014 dat het curriculum in Nederland overladen en versnipperd is en te weinig – in samenhang – wordt herzien. De huidige kerndoelen zijn verouderd en sluiten daardoor niet goed meer aan bij de veranderende samenleving. Ook voelen leraren zich onvoldoende betrokken bij herzieningen, zo stelde de Onderwijsraad.

Begin 2015 riep toenmalig staatssecretaris Dekker (OCW) daarom het onafhankelijke Platform Onderwijs2032 in het leven. Dit platform onder leiding van Paul Schnabel kreeg de opdracht om het kabinet te adviseren over welke kennis en vaardigheden leerlingen in het po en vo nodig hebben om volwaardig in de (toekomstige) samenleving te participeren. Dit moest de basis vormen voor een toekomstgericht nieuw curriculum.

Het platform startte met een dialoogfase, waarin actief het gesprek werd gevoerd met het onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijk-culturele instellingen en ook naar wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit andere landen werd gekeken. Dit leidde eind januari 2016 tot een eindadvies ‘Ons Onderwijs2032’, waarin onder meer werd gepleit voor een betere balans tussen kennisverwerving, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting, en meer samenhang tussen sectoren, vakken en leergebieden.

Omdat vertegenwoordigers van leraren zich niet voldoende betrokken voelden bij de totstandkoming van dit eindadvies, werd vanaf mei 2016 een verdiepingsfase gehouden, die bestond uit een onderzoek van de Onderwijscoöperatie naar het draagvlak voor het advies onder leraren en welke rol leraren in het vervolg wilden nemen, en een onderzoek naar hoe haalbaar het advies ‘Ons Onderwijs2032’ in de praktijk is voor scholen.

Coördinatiegroep: plan van aanpak

Tijdens de verdiepingsfase ontstond een coördinatiegroep van de Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS, en Ouders & Onderwijs, die een plan van aanpak heeft gemaakt om op basis van het advies ‘Ons Onderwijs2032’ daadwerkelijk tot een herziend curriculum te komen. Na een aantal aanpassingen mede op verzoek van de Kamer, is op basis van dit voorstel onder de noemer Curriculum.nu de curriculumherziening van start gegaan.

Senior beleidsadviseur curriculum, nieuwe leerweg vmbo, overgang vmbo-havo

Ilonka Lourenz

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2