Wat speelt er?

Onder de noemer Curriculum.nu hebben - sinds het voorjaar van 2018 - zo’n 150 leraren en schoolleiders in ontwikkelteams voor negen leergebieden gewerkt aan voorstellen voor de herziening van het curriculum (po en onderbouw vo). Hierbij zijn visies geformuleerd en zogenaamde grote opdrachten en bouwstenen ontwikkeld.

Op 10 oktober 2019 zijn de definitieve voorstellen overhandigd aan minister Slob. Deze moeten uiteindelijk leiden tot de herziening van de landelijke kerndoelen en eindtermen.

Het is voor het eerst dat het curriculum in samenhang is herzien en dat leraren hierbij samen met schoolleiders zélf aan zet zijn.

Positieve beoordeling curriculumcommissie 

Na behandeling in de Tweede Kamer begin maart 2021 is er een wetenschappelijke curriculumcommissie ingesteld, die moest beoordelen of de opgeleverde producten van de ontwikkelteams bruikbaar zijn als basis voor de ontwikkeling van kerndoelen, voor het po en de onderbouw vo. De commissie heeft hier positief over geadviseerd. Daarnaast heeft de Kamer besloten dat in de bovenbouw vo geen integrale ontwikkeling van nieuwe eindtermen plaatsvindt, maar dat hier gefaseerd wordt gestart met enkele vakvernieuwingen.

Start ontwikkeling kerndoelen en vakvernieuwingen

Vervolgens is het kabinet gevallen en werd de curriculumherziening controversieel verklaard. In mei jl. heeft de Kamer dit traject weer opgepakt. Er zijn schriftelijke vragen gesteld aan demissionair minister Slob over de vakvernieuwingen in de bovenbouw vo. In zijn brief van 9 juli 2021 beantwoordde hij deze vragen en schreef hij te vinden ‘dat met het advies van de commissie over de bruikbaarheid van de producten van de ontwikkelteams het proces van Curriculum.nu is afgerond’. 

Het vervolg moet volgens de minister zijn dat er kerndoelen worden ontwikkeld voor het po en de onderbouw van het vo. Ook de gefaseerde vakvernieuwing in de bovenbouw gaat starten, met Nederlands, de moderne vreemde talen, rekenen/wiskunde, de bètavakken en maatschappijleer. Vooralsnog is de planning dat SLO in november en december van dit jaar hiervoor de voorbereidingen doet en bijvoorbeeld vakvernieuwingscommissies samenstelt. In 2022 moeten de teams daadwerkelijk van start gaan.

De VO-raad staat in feite nog steeds voor een integrale ontwikkeling, maar onderschrijft dat hoe dan ook de herziening van het curriculum niet langer stil mag liggen. De huidige kerndoelen zijn verouderd. Een herziening is nodig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en zo bijvoorbeeld ook bij te dragen aan de verbetering van de basisvaardigheden.

De wetenschappelijke curriculumcommissie heeft inmiddels ook een advies uitgebracht over de opdracht aan SLO voor de vakvernieuwingen in de bovenbouw en een kader voor kansengelijkheid. Ze stelt dat deze opdracht aan SLO met enkele aanscherpingen hanteerbaar is. Het beoordelingskader voor kansengelijkheid dat SLO had opgesteld voor taal en reken dient verbreed worden naar het gehele curriculum. Een dergelijk kader dat kansengelijkheid bevordert kan worden opgebouwd aan de hand van negen criteria.
 

Lees meer over de fases die vooraf gingen aan Curriculum.nu

Aan de start van Curriculum.nu in het voorjaar van 2018, ging een aantal fases vooraf.


Platform Onderwijs2032: dialoog- en verdiepingsfase

Aanleiding voor de curriculumherziening was de conclusie van de Onderwijsraad in 2014 dat het curriculum in Nederland overladen en versnipperd is en te weinig – in samenhang – wordt herzien. De huidige kerndoelen zijn verouderd en sluiten daardoor niet goed meer aan bij de veranderende samenleving. Ook voelen leraren zich onvoldoende betrokken bij herzieningen, zo stelde de Onderwijsraad.

Begin 2015 riep toenmalig staatssecretaris Dekker (OCW) daarom het onafhankelijke Platform Onderwijs2032 in het leven. Dit platform onder leiding van Paul Schnabel kreeg de opdracht om het kabinet te adviseren over welke kennis en vaardigheden leerlingen in het po en vo nodig hebben om volwaardig in de (toekomstige) samenleving te participeren. Dit moest de basis vormen voor een toekomstgericht nieuw curriculum.

Het platform startte met een dialoogfase, waarin actief het gesprek werd gevoerd met het onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijk-culturele instellingen en ook naar wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit andere landen werd gekeken. Dit leidde eind januari 2016 tot een eindadvies ‘Ons Onderwijs2032’, waarin onder meer werd gepleit voor een betere balans tussen kennisverwerving, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting, en meer samenhang tussen sectoren, vakken en leergebieden.
 


Coördinatiegroep: plan van aanpak

Omdat vertegenwoordigers van leraren zich niet voldoende betrokken voelden bij de totstandkoming van het eindadvies, werd vanaf mei 2016 een verdiepingsfase gehouden. Tijdens deze verdiepingsfase ontstond een coördinatiegroep van de Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS, en Ouders & Onderwijs, die een plan van aanpak heeft gemaakt om op basis van het advies ‘Ons Onderwijs2032’ daadwerkelijk tot een herziend curriculum te komen. Na een aantal aanpassingen mede op verzoek van de Kamer, is op basis van dit voorstel onder de noemer Curriculum.nu de curriculumherziening van start gegaan.