Standpunt en lobby

De maatschappelijke opdracht van de vo-sector om iedere jongere goed toe te rusten voor de samenleving van straks, vraagt om een regelmatige doordenking van het curriculum. Tot nu toe gebeurt bijstelling van het curriculum ad hoc, op onderdelen of deelsectoren en veelal door deskundigen buiten de school. Dit leidt tot versnippering en overladenheid en ontneemt scholen het eigenaarschap. De VO-raad vindt het daarom goed dat er – met Onderwijs2032 en het vervolg daarop: Curriculum.nu – nu een landelijke integrale herziening komt, gevoed door het onderwijs zelf en waarvan velen de richting onderschrijven.

De VO-raad staat achter het proces en de producten van Curriculum.nu en betreurt dat het proces door behandeling in de Kamer is vertraagd. Het is belangrijk dat hoe dan ook stappen worden gemaakt om nieuwe kerndoelen en eindtermen te ontwikkelen. Nieuwe kerndoelen en eindtermen geven meer houvast voor de invulling van het onderwijs en dragen daardoor bij aan eigentijds onderwijs en de oplossing van huidige problemen. Voortgang is nodig.

Eerder bleek uit de verdiepingsfase van Onderwijs2032  dat het draagvlak voor dit initiatief in de scholen groot is. Veel scholen werken al aan curriculumontwikkeling op een manier die aansluit bij de richting van het beoogde curriculumadvies. Zij geven daarbij aan behoefte te hebben aan een duidelijke vastliggende kern en ruimte voor eigen invulling, afhankelijk van hun visie, leerlingenpopulatie etc.

Nog steeds staat de VO-raad achter een integrale herziening, waarin ook de examens als vervolg op het curriculum herzien worden. 

Waarom is een curriculumherziening volgens de VO-raad urgent?

  • Er is bij scholen, ouders, leerlingen en de samenleving behoefte aan een versterking van de brede opdracht van de school. De VO-raad vindt het belangrijk dat leerlingen breder worden opgeleid dan de examens/einddoelen nu voorschrijven; persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke toerusting zijn ook essentiële doelen van het onderwijs. 
  • Er is ook een moderniseringsslag nodig, alleen al als we bijvoorbeeld kijken naar de ontwikkelingen op het digitale vlak. 
  • Doordat het funderend onderwijs als hele keten in samenhang wordt herzien, kunnen de huidige gescheiden curricula beter op elkaar aansluiten. Dat is belangrijk om leerlingen maatwerk te kunnen bieden en uit te dagen op het goede niveau. Urgent daarbij is de afstemming tussen po en vo en die tussen vmbo-gl/tl en havo.
  • Veel leerlingen geven nu aan dat het hen vaak aan motivatie ontbreekt. Dit was een belangrijke aanleiding om goed naar de inhoud van het huidige onderwijs te kijken. Leerlingen onderschrijven dat het voor hun motivatie belangrijk is dat onderwijs is verbonden met ontwikkelingen in de samenleving, dat er samenhang is tussen vakken en dat er meer aandacht is voor hun persoonlijke ontwikkeling.
  • De beoogde curriculumherziening sluit goed aan bij de huidige ontwikkelingen in scholen. Steeds meer scholen willen bijvoorbeeld meer samenhang creëren in het curriculum en meer aandacht besteden aan vakoverstijgende vaardigheden en persoonsvorming; dit zijn ook belangrijke doelen van Curriculum.nu.

 
Overzicht input VO-raad

De VO-raad heeft in de verschillende fases van Onderwijs2032 en Curriculum.nu input gegeven.

  • De VO-raad heeft middels de notitie ‘Het onderwijs van de toekomst staat midden in de samenleving’ aanbevelingen gedaan voor het hoofdlijnenadvies van het Platform Onderwijs2032 en ook input gegeven voor het eindadvies.
  • Na de verdiepingsfase heeft een coördinatiegroep van de VO-raad, de PO-Raad, de Onderwijscoöperatie, AVS, Ouders & Onderwijs en LAKS een plan van aanpak gemaakt om op basis van het eindadvies ‘Ons Onderwijs2032’ daadwerkelijk tot een herziend curriculum te komen, en erop aangedrongen dat snel een voortvarende start wordt gemaakt met de uitvoering hiervan.
  • De VO-raad heeft samen met de hiervoor genoemde partners het proces getrokken dat heeft geleid tot de oplevering van visies, grote opdrachten en bouwstenen die 10 oktober 2019 aangeboden zijn aan minister Slob