Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Toetsen & examens
Voor scholen en docenten is ondersteuning beschikbaar bij het realiseren van goed rekenonderwijs voor leerlingen.

Steunpunt Taal & Rekenen VO

Scholen en docenten kunnen op dit vlak terecht bij het Steunpunt Taal & Rekenen VO. Het is de bedoeling dat dit steunpunt in elk geval dit kalenderjaar - weliswaar in een kleinere omvang - nog volledig operationeel blijft voor scholen. 

Platform voor docenten

Op verzoek van het ministerie van OCW heeft het Steunpunt Taal en Rekenen verkenningen uitgevoerd naar de wenselijkheid van een eigen vakvereniging voor rekendocenten en rekencoördinatoren in het vo. Er is nu een platform opgezet: het PReVO. Dit platform biedt rekendocenten en rekencoördinatoren ondersteuning - onder meer via het organiseren van bijeenkomsten voor kennisuitwisseling - en treedt namens hen op als gesprekpartner van OCW over rekenonderwijs.

Ondersteuning rond nieuw rekenbeleid 

Recent is bekend geworden dat rekenen in het vo zal worden geintegreerd in wiskunde en als onderdeel van wiskunde zal worden getoetst. Zodra meer bekend is over (eventuele) specifieke ondersteuning van docenten en scholen bij het uitvoering geven aan dit nieuwe beleid, zal de VO-raad u hierover informeren.