Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Toetsen & examens
Rondom de centrale eindexamens speelt een aantal discussies.

Herijking centrale eindexamens

Veel scholen geven bij de VO-raad aan dat het gesprek gevoerd moet worden over het aanpassen van de centrale eindexamens. Een veelgehoord punt is dat de huidige examensystematiek voor leerlingen en docenten knellend is en het onderwijs teveel stuurt. Met zijn pleidooi voor het herijken van het centrale examen, heeft de VO-raad een impuls aan dit gesprek gegeven. 

Tweede correctie 

De afgelopen jaren is daarnaast veel te doen geweest rondom de correctie van de centrale eindexamens. In 2013 bleek uit onderzoek van het Cito dat docenten door onder andere tijdsdruk de tweede correctie van de examens in veel gevallen niet integraal kunnen uitvoeren. Het voorstel van toenmalig staatssecretaris Dekker om daarom de correctievolgorde om te draaien, is inmiddels van de baan.

Toelating tot examens

Televisieprogramma De Monitor van KRO-NCRV besteedde in 2016 aandacht aan scholen die contracten sluiten om leerlingen die geen eindexamen kunnen halen alvast te weren. In antwoord op Kamervragen hierover heeft staatssecretaris Dekker aangegeven dat scholen leerlingen niet voorwaardelijk mogen toelaten tot het examen(jaar). Zie in dit kader ook de webpagina 'Regels uitsluiting examens' van de inspectie. 

Inhoud en vorm

Tenslotte spelen discussies over de inhoud van de eindexamens; zo was er afgelopen jaren vanuit het onderwijsveld kritiek op het examen Nederlands. Over de inhoud van de examens gaan het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en het ministerie van OCW; de VO-raad volgt wel de ontwikkelingen op dit vlak nauwgezet.

Ook zijn er discussies over de vorm van de examens, bijvoorbeeld over de wenselijkheid van het digitaliseren van de centrale examens.