Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Opleiding & professionalisering leraren
Sinds de zomer van 2017 is de Wet beroep leraren en lerarenregister van kracht. Hierin staat dat het schoolbestuur in overleg met leraren een professioneel statuut opstelt.

Het statuut moet borgen dat leraren van hun bestuur en schoolleiding voldoende zeggenschap krijgen over de vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische invulling van hun werk. Daarom is in de wet vastgelegd dat de school en de leraar afspraken maken over de inrichting van die zeggenschap, over de professionele ruimte van de leraar. Deze afspraken leggen zij vast in een professioneel statuut, natuurlijk wel binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van de school. Schoolbesturen blijven eindverantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, het strategisch personeelsbeleid en het functioneren van de school.

Gesprek op schoolniveau

Het gesprek met de leraren over het professioneel statuut wordt op schoolniveau gevoerd. Op veel scholen is al sprake van een professionele cultuur waarin schoolleiders en leraren een professionele dialoog met elkaar voeren. Het statuut wijzigt dus niet per se op iedere school iets aan de bestaande verantwoordelijkheden en verhoudingen. Anderzijds, het gesprek over het professioneel statuut is daarmee wel een kans om met elkaar verder te werken aan het versterken van de professionele cultuur en de professionele dialoog in de school.

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2