Wat speelt er?

Op 1 januari 2019 gaan alle scholen in het voortgezet onderwijs werken met het vernieuwde BRON VO. Dit betekent dat alle administraties op 1 januari 2019 hiervoor klaar moeten zijn. In 2018 worden de stappen hiervoor gezet.

In de nieuwe situatie is er een koppeling tussen het administratiesysteem van de school en de systemen van DUO, waardoor de gegevens direct naar DUO gaan en ook weer terug. Dit betekent dat straks de gegevens over inschrijvingen en resultaten van leerlingen in het LAS en BRON altijd actueel zijn. DUO levert scholen ook directe terugkoppeling over de bekostigingsgrondslagen van leerlingen.

Daarnaast worden de registers OD (Onderwijs Deelnemers) en OR (Onderwijs Resultaten) bij DUO uitgebreid om de vo-gegevens te kunnen registreren. Deze en andere wijzigingen staan op de website van BRON vo uitgelegd.

Data op orde

Om op 1 januari 2019 over te kunnen gaan naar het vernieuwde BRON wordt aan de scholen een investering in tijd gevraagd. Om de overstap goed uit te kunnen voeren, moeten de verschillen tussen de data in het oude en het nieuwe BRON van tevoren worden opgelost. Dit wordt het ‘data op orde-traject’ genoemd. Scholen ontvangen maandelijks een overzicht met knelpunten in de gegevens die de school moet aanpassen zodat het goed meegaat in het nieuwe BRON-systeem.

Doorontwikkelen gebeurt samen met scholen

Sinds 1 januari 2017 komt maandelijks de werkgroep Doorontwikkelen BRON VO bijeen. In de werkgroep die meedenkt over de vernieuwde BRON zitten 15 representatieve scholen voor het vo. Denk hierbij aan vso/pro, bekostigd/ niet bekostigd onderwijs en soort leverancier. Andere werkgroepleden zijn DUO, OCW, Inspectie van het Onderwijs, VO-raad, Kennisnet en de leveranciers van de Leerlingadministratiesystemen. Met Vensters VO en de accountant is regelmatig contact om ze op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Tijdens de werkgroep worden wensen en mogelijke wijzigingen rondom het in- en uitschrijven, resultaten, bekostiging en informatiediensten besproken. Naast de werkgroep is er een projectgroep met daarin een delegatie scholen die samen met DUO, OCW, Kennisnet en de VO-raad op hoofdlijnen meekijkt met de implementatie van het programma.

Ondersteuning implementatieteam

Alle scholen in het vo stappen in 2019 over op het nieuwe BRON. Om de scholen in dit traject te ondersteunen is aan alle schoolbesturen om een of meerdere contactpersonen gevraagd. De contactpersonen zijn het eerste aanspreekpunt tijdens de implementatie. De implementatie wordt begeleidt door het implementatieteam waar DUO, OCW, Kennisnet en de VO-raad in zijn vertegenwoordigd. De contactpersonen ontvangen van het implementatieteam alle relevante informatie zoals het implementatieplan en het draaiboek Data op orde. Daarnaast wordt de contactpersoon uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten en krijgt hij of zij maandelijks een nieuwsbrief toegezonden.

Vragen aan het implementatieteam of wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen. Mail dan naar implementatie-bron@duo.nl.

Voor meer informatie en relevante documenten bezoek dan de website www.bron-vo.nl