Wat speelt er?

Jaarlijks maken ruim 150.000 jongeren de overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), vanuit het voortgezet onderwijs1 (vo), of daarbuiten. Een overstap die voor de grootste groep jongeren probleemloos verloopt. Voor jaarlijks gemiddeld 8.000 jongeren verloopt de overstap naar het mbo helaas niet probleemloos. Zij maken geen (bewuste) studiekeuze, komen na de zomer niet aan op het mbo (‘zomerlek’), vallen uit zonder een startkwalificatie behaald te hebben of switchen van opleiding; dit alles ondanks de aanpak voortijdig schoolverlaten en regionale initiatieven ter voorkoming van schooluitval.

De Wet ‘aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’ beoogt de overgang van leerlingen naar het mbo te verbeteren. Het gaat om alle leerlingen waarvan beoogt wordt dat ze naar het mbo gaan. In de wet wordt een landelijke aanmelddatum van 1 april in het mbo ingevoerd, en de plicht voor vo-scholen en mbo-instellingen om een beperkte gegevensset over de aanmeldingen van leerlingen met elkaar en met gemeenten uit te wisselen. Dat betekent in de praktijk dat de vo-scholen en de vavo-instellingen moeten aangeven aan de gemeenten welke eindexamenleerlingen naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen. De mbo-instellingen moeten de statussen van de aanmeldingen van leerlingen doorgeven aan de betreffende vo-school of vavo-instelling en/of woongemeente van een leerling. De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden ondersteunt deze digitale informatiestroom in samenwerking met de leerling administratiesystemen (LAS) van de scholen.

De voorziening bestaat uit drie koppelpunten: het gemeente koppelpunt, het vo-koppelpunt en het mbo-koppelpunt. De realisatie van de koppelpunten wordt per sector opgepakt. Voor het vo-koppelpunt voert Kennisnet, in opdracht van de VO-raad en PO-Raad, de realisatie uit. Alles is erop gericht dat de hele keten in de eerste helft van 2019 gereed is en dat de voorziening vanaf schooljaar 2019-2020 gebruikt kan gaan worden door de scholen.

Een stuurgroep en een projectgroep van de VO-raad, MBO Raad, PO-Raad, VNG, Ingrado, saMBO-ICT en het ministerie van OCW zien gezamenlijk toe op het vertalen van de wet 'vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs' naar de praktijk en de uitvoering van de informatiesystemen.

Lees meer over de achtergrond van de Wet vroegtijdige aanmelding en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs.