Praktijk & ondersteuning

Scholen en leerlingen die de leerlingbetrokkenheid op school verder willen versterken, kunnen gebruikmaken van diverse vormen van ondersteuning.

In het convenant ‘Versterking samenspraak leerlingen’ (vernieuwde versie juni 2021) vinden scholen en leerlingen een aantal uitgangspunten voor het goed organiseren van de leerlingenparticipatie, alsook afspraken over de plichten van scholen en rechten van leerlingen op dit vlak.

Specifiek voor leerlingen die lid zijn van leerling- of medezeggenschapsraad en zich willen professionaliseren op dit terrein, heeft LAKS een handboek leerlingenraden ontwikkeld. Ook biedt het LAKS trainingen voor leerlingen in de MR en trainingen voor leerlingen in de leerlingenraad aan. Om leerlingen enthousiast te maken over deelname aan de MR en hun vaardigheden rondom participatie te vergroten, heeft het LAKS verder een rollenspel ontwikkeld.

Poster gedeeld leiderschap

Eind 2021 gingen 15 schoolleiders samen met 15 leerlingen van verschillende scholen in gesprek over gedeeld leiderschap in de school. Wat is dit, en hoe kan je hier op school aan werken? Aan de hand van de uitkomsten van deze sessie is een aantal stappen en tips geformuleerd.

Praktijkvoorbeelden

Ter inspiratie van andere scholen is daarnaast een aantal praktijkvoorbeelden beschikbaar van scholen die hun leerlingen op verschillende manieren bij het schoolbeleid betrekken.

  • De Monitoringscommissie goed bestuur heeft een actieonderzoek uitgevoerd op drie scholen, waarbij onder deskundige begeleiding is gewerkt aan het versterken van de participatie van ouders en leerlingen. De opbrengsten hiervan bieden handvatten voor andere scholen.
  • Actief lerende leerlingen in plaats van passieve luisteraars, dat is wat het Cals College Nieuwegein van scholieren wil maken. De school werkt met ‘Learning Ambassadors’ die meedenken en meepraten over beter en toekomstgericht onderwijs.
  • In het artikel 'Benut de denkkracht van jonge mensen' uit VO-magazine worden de werkwijze van ConsultingKids - dat leerlingen laat meedenken over (onderwijs)vragen - en twee praktijkvoorbeelden van scholen rond leerlingparticipatie uitgelicht. 
  • Bij de Scholengroep Rijk van Nijmegen namen drie leerlingen voor een dag het werk over van de bestuurder en directeur bedrijfsvoering, waarbij ze meedachten en adviseerden. Zie het artikel ‘Leerlingen voor een dag bestuurder’.
     

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Voor scholen is ook een aantal tools beschikbaar die ze kunnen inzetten om de leerlingbetrokkenheid te versterken. Zo kunnen zij via het programma Vensters van de VO-raad onderzoek doen naar de leerlingtevredenheid. Het is verplicht om jaarlijks een dergelijk onderzoek af te nemen; scholen voldoen hiermee ook aan de monitoringsplicht en de eisen die de wet 'Sociale veiligheid op scholen' voorschrijft. De afnameperiode van het tevredenheidsonderzoek loopt elk schooljaar van 1 november t/m 30 april.

Daarnaast is ook de LAKS-monitor te gebruiken om de leerlingtevredenheid te monitoren en input te verkrijgen van leerlingen. Dit is een kosteloos tweejaarlijks leerlingtevredenheidsonderzoek van het LAKS. In deze monitor zijn alle vragen uit het leerlingtevredenheidsonderzoek van Vensters opgenomen

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2