Wat speelt er?

Een belangrijk streven van de vo-sector is om leerlingen te betrekken bij en inspraak te geven over het (schoolbrede) beleid wat betreft onderwijs, huisvesting etc. Deze leerlingbetrokkenheid krijgt op vrijwel alle scholen vorm, maar tegelijkertijd liggen er op veel scholen kansen om het verder te brengen, zo blijkt uit recente LAKS-monitors. De VO-raad en LAKS hebben in 2016 een convenant afgesloten om een impuls te geven aan de leerlingbetrokkenheid op scholen, dat in 2021 is vernieuwd.

Het organiseren van goede leerlingbetrokkenheid kan op meerdere vlakken voordelen bieden aan zowel de school als leerlingen. De input van leerlingen - rond bepaalde plannen, problemen die spelen of bepaalde wensen/behoeften -  kan scholen helpen bij beleidsontwikkeling en om de kwaliteit van het onderwijs en de school verder te verbeteren. Ook vergroot leerlingbetrokkenheid het draagvlak voor besluiten en regels en kan het bijdragen aan een goed schoolklimaat. Daarnaast biedt het leerlingen de kans om hun sociale en burgerschapsvaardigheden verder te ontwikkelen, en helpt het daarmee mede invulling te geven aan burgerschapsonderwijs.

Uit onder meer de meest recente LAKS-monitor (2018) is naar voren gekomen dat leerlingbetrokkenheid vorm krijgt op vo-scholen, maar dat de organisatie hiervan in sommige gevallen beter kan en/of er meer gedaan kan worden op dit vlak. Bestaande inspraakmogelijkheden zijn ook nog niet altijd bij alle leerlingen bekend.

Om de leerlingbetrokkenheid op scholen naar een hoger plan te tillen, hebben de VO-raad en LAKS in 2016 een convenant gesloten. Dit convenant 'Versterking samenspraak leerlingen is na evaluatie in 2021 vernieuwd. In het convenant staat een aantal uitgangspunten voor het goed organiseren van de leerlingenparticipatie, en is vastgelegd wat leerlingen en schoolleiders van elkaar mogen verwachten op dit vlak. Zo is onder meer afgesproken dat elke school een leerlingenraad heeft en dat de schoolleiding deze raad faciliteert. Aan het convenant is een agenda van activiteiten en tools gekoppeld om leerlingen nog beter te betrekken bij hun school. 

Naast het convenant is nog meer ondersteuning beschikbaar voor scholen en leerlingen bij het verder versterken van de leerlingbetrokkenheid. Zie de pagina praktijk & ondersteuning.

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2