Standpunt & lobby

De VO-raad is blij met de toegenomen aandacht voor burgerschap en burgerschapsonderwijs en de nieuwe wet. Ontwikkelingen als polarisatie, radicalisering en afnemende kennis over democratische waarden onderstrepen de noodzaak hiervan.

De wet, die sinds 1 augustus 2021 van kracht is, biedt scholen duidelijkheid over wat zij op het terrein van burgerschap aan leerlingen dienen mee te geven. Tegelijkertijd hecht de VO-raad er waarde aan dat besturen en scholen zelf - gegeven hun autonome visie op onderwijs - ruimte hebben om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs op een manier die past bij de visie en het pedagogisch klimaat van de school.

Het streven is echter wel om de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs op een hoger plan te brengen. Daarvoor is de actieve betrokkenheid van bestuurders en schoolleiders cruciaal. 

Met het project ‘Versterking burgerschap’ heeft de VO-raad de afgelopen jaren het belang van goede ondersteuning onderstreept. De VO-raad is met het ministerie van OCW in gesprek over een meer duurzame ondersteuningsstructuur die bestuurders en schoolleiders blijvend in de gelegenheid stelt een impuls te geven aan het burgerschapsonderwijs.