Standpunt & lobby

De VO-raad is blij met de toegenomen aandacht voor burgerschap en burgerschapsonderwijs. Ontwikkelingen als polarisatie, radicalisering en afnemende kennis over democratische waarden onderstrepen de noodzaak hiervan. Goed burgerschapsonderwijs kan jongeren daarnaast helpen om ‘21st century skills’ - zoals samenwerken en kritisch denken - op te doen; vaardigheden die steeds belangrijker zijn om op een goede manier deel te kunnen nemen aan de maatschappij en arbeidsmarkt.

.De VO-raad is ook positief over het wetsvoorstel / de aanstaande wet per 1 augustus 2021. De wet biedt scholen duidelijkheid over wat zij op het terrein van burgerschap aan leerlingen dienen mee te geven. Tegelijkertijd hecht de VO-raad er waarde aan dat besturen en scholen zelf - gegeven hun autonome visie op onderwijs - ruimte hebben om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs op een manier die past bij de visie en het pedagogisch klimaat van de school.

Het streven is echter wel om de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs op een hoger plan te brengen. Daarvoor is de actieve betrokkenheid van bestuurders en schoolleiders cruciaal. Voortbordurend op de wettelijke aanscherping is in het geactualiseerde sectorakkoord vo de ambitie opgenomen dat scholen de komende periode werken aan de versterking van burgerschapsvorming. Dit is ook onderdeel van de opdracht tot brede vorming die vo-scholen zichzelf hebben gesteld.

De VO-raad onderstreept het belang van goede ondersteuning van scholen hierbij. De gevraagde versterking van ons burgerschapsonderwijs vraagt om meer dan alleen een wetswijziging; scholen moeten er ook werk van kunnen maken. Met het project ‘Versterking burgerschap’ zet de VO-raad zich in om bestuurders en schoolleiders in de gelegenheid te stellen een impuls te geven aan het burgerschapsonderwijs. Hiervoor zijn middelen gereserveerd.