Praktijk & ondersteuning

Besturen en scholen houden zich steeds meer bezig met ‘kennisgedreven’ werken door zelf onderzoek te doen binnen de school. Inzicht in wat wel en niet werkt, en waarom, is een belangrijke pijler voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs. Scholen die aan de slag willen met innovatie en onderzoek hebben diverse mogelijkheden. Ook zijn er al enkele informatiebronnen te raadplegen die interessant zijn voor zowel bestuurders, schoolleiders als leraren.

De VO-raad verzorgt het programma Voortgezet Leren waarbij de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs in samenhang met personeelsbeleid en de schoolorganisatie centraal staat. In het programma worden verschillende activiteiten aangeboden die een bijdrage kunnen leveren aan een professionele leercultuur. Zo kunnen scholen deelnemen aan een innovatietraject, om de eigen schoolontwikkeling een impuls te geven. Ook wordt een aantal instrumenten beschikbaar gesteld waarmee scholen zelf onderzoek kunnen doen in de school. Ook wordt kennis uit onderzoek beschikbaar gesteld. Tot slot organiseert Voortgezet Leren ook regelmatig eenmalige activiteiten, deze zijn te vinden via de nieuwsbrief en op de website.

Veel besturen hebben huisacademies waar professionaliseringsactiviteiten worden aangeboden waarbij het werken aan innovatie, het omgaan met onderzoek of het zelf doen van onderzoek centraal staat. Er is een Netwerk Huisacademies (po/ vo) die onder meer het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen tussen academies stimuleert.

Scholen kunnen een vraag stellen aan de Kennisrotonde. Dit online loket beantwoordt vragen uit en over het onderwijs op basis van wetenschappelijke kennis. Het antwoord wordt geformuleerd na beknopte analyse van beschikbare literatuur en/of raadpleging van deskundigen. Wanneer dit geen bruikbaar antwoord oplevert, wordt geprobeerd de vraag te beantwoorden via lopend of nieuw onderzoek.

Informatie en inspiratie

Via de Kennisportal Onderwijs (van het National Regieorgaan Onderwijsonderzoek) is alle beschikbare informatie uit 17 Nederlandstalige onderwijsdatabases en –websites te vinden. In één zoekopdracht is in al deze databases te zoeken en is per thema alle beschikbare informatie te vinden. De resultaten tonen in veel gevallen toegankelijke samenvattingen van kennis uit onderwijsonderzoek, met een verwijzing naar (wetenschappelijke) publicaties.

In de Kennisbank van de Kennisrotonde zijn de antwoorden te vinden op door scholen gestelde vragen. Deze antwoorden zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De opbrengsten van door het NRO gefinancierd praktijkgerichte onderzoeken zijn te raadplegen. Bekijk ook welke onderzoeken momenteel lopen.

Edualdo is het docentennetwerk waar leraren uit het voorgezet onderwijs vragen kunnen stellen en antwoord kunnen geven.

De webtool OnderWijs met Kennis is bedoeld om leraren te helpen bij het zoeken en vinden van de gewenste kennis om daar vervolgens in de eigen praktijk mee aan de slag te gaan. 

Oktober 2019 start een eenjarige pilot met het openstellen van een database met wetenschappelijk onderzoek dat door leraren gebruikt kan worden. Leraren krijgen een jaar lang gratis toegang tot de wetenschappelijke database EBSCO Education Source. Hierin zijn meer dan een miljoen Engelstalige wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek te vinden. Initiatiefnemers voor de pilot zijn de VO-raad, PO-Raad, MBO Raad, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Leraren kunnen zich opgeven voor de pilot via voordeleraar.nl. De pilot blijkt snel succesvol.