Standpunten & lobby

Schoolontwikkeling en innovatie kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, maar vragen ook om aandacht en facilitering. Besturen en scholen in het vo geven aan dat zij behoefte hebben aan kennis over wat wel en niet werkt, aan goede voorbeelden van andere scholen en aan onderzoek dat aansluit op de schoolpraktijk. Zij merken op dat deze kennis nu niet altijd beschikbaar is, terwijl zij dit wel nodig hebben om gefundeerde, kennisgedreven (ook wel evidence-informed) beslissingen te nemen.

De VO-raad heeft drie ambities geformuleerd op dit vlak:  

  • De ontwikkeling van kennis uit onderzoek moet beter worden afgestemd op de behoeften van de onderwijspraktijk;
  • Er wordt ingezet op de ontwikkeling van een infrastructuur die erin voorziet dat schoolontwikkeling duurzaam wordt ondersteund;
  • De sector werkt gezamenlijk aan de versterking van de professionele leercultuur op scholen. 

Met het inzetten op deze oplossingsrichtingen kan het kennisgedreven werken op duurzame wijze vorm krijgen, zodat het voortdurend leren en ontwikkelen op elk niveau de standaard wordt. Om dit te bereiken, zijn er acties gevraagd van besturen en scholen en van de sector als geheel. Op 11 juni 2020 heeft de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad ingestemd met deze koers.

De VO-raad heeft zich op 1 april 2019 gecommitteerd aan de Ontwikkelagenda ‘Lerend Onderwijs voor een lerend Nederland’. De Ontwikkelagenda schetst de stappen die nodig zijn voor een sectoroverstijgende kennisinfrastructuur, waarin onderzoek en onderwijs optimaal op elkaar inwerken. De uitwerking van de ontwikkelagenda wordt ter hand genomen in de Landelijke Werkgroep Kennisinfrastructuur, waarin de VO-raad met de andere sectorraden, het ministerie van OCW en het NRO zitting heeft. 28 november 2019 overhandigde deze werkgroep het advies ‘Slimme Verbindingen’ aan minister Slob en minister Van Engelshoven (Onderwijs).

Binnen het project Platform Samen Opleiden & Professionaliseren van de VO-raad wordt nagedacht over het verbinden van onderwijsonderzoek met het opleiden, begeleiden en professionaliseren van en door leraren. Binnen het project bestaan al sterke regionale netwerken in de vorm van opleidingsscholen, die mogelijk ook kunnen worden benut voor het versterken van onderzoek binnen scholen.  

De VO-raad onderzoekt binnen het programma Voortgezet Leren hoe scholen beter gefaciliteerd kunnen worden bij het innoveren binnen hun school. Onderwijsinnovaties leveren kennis, ervaringen en expertise op die bruikbaar zijn voor de hele sector. Facilitering van besturen en scholen is nodig om ervoor te zorgen dat men er bij het ontwikkelen van innovaties niet alleen voor staat, maar waar gewenst ondersteuning krijgt om vernieuwingen een stap verder te brengen. Inzichten uit onderzoek en lessen van andere scholen worden daarmee beschikbaar gesteld aan de gehele sector, zodat scholen hier bij aanvang van hun innovatie gebruik van kunnen maken.  

De VO-raad blijft zich richting politiek en overheid inzetten voor extra investeringen in voldoende ontwikkeltijd voor leraren. Met ontwikkeltijd kunnen leraren bijvoorbeeld tijd besteden aan kennisgedreven werken ontwikkelen, door lessen te evalueren, wetenschappelijke artikelen te lezen of gezamenlijk te werken aan school- en onderwijsontwikkeling.