Praktijk & ondersteuning

De VO-raad wil schoolbestuurders ondersteunen bij het voeren van goed, toekomstgericht financieel beleid. Op deze pagina vindt u een overzicht van informatie en instrumenten die schoolbestuurders kunnen helpen bij deze taak. Schoolbestuurders die hun financiële bedrijfsvoering verder willen verbeteren en hun financiële deskundigheid willen vergroten, vinden hier daarnaast verwijzingen naar relevante documenten, opleidingen en netwerken.

Financieel management: informatie en instrumenten

Onderstaande documenten, artikelen en instrumenten geven inzicht in de middelen die scholen (kunnen) ontvangen of de financiële positie van de school, en kunnen schoolbestuurders zo helpen bij de financiële bedrijfsvoering.

  • Overzicht bekostigingsregelingen: lumpsum en prestatiebox
  • Overzicht relevante financiële mutaties: afwijkingen van de reguliere bekostiging (bijvoorbeeld bezuinigingen en intensiveringen)
  • Regels rond privaat geld (sponsoring en ouderbijdrage
  • Rapportage 'Financiën' in Vensters. Deze rapportage met financiële kengetallen geeft inzicht in de financiële positie van het bestuur met diverse landelijke benchmarks (omvang, regio etc.). Daarnaast is de rapportage 'Prognose aantal leerlingen' interessant; deze bevat het prognosemodel van CAOP met leerlingaantallen op school- en bestuursniveau, leerlingenprognoses voor de komende vijftien jaar en de normatieve ruimte.
  • Scenariomodel Voion. Dit instrument geeft inzicht in de leerlingprognoses en de eventuele effecten hiervan op onder meer het te besteden schoolbudget.
     

Professionalisering

Schoolbestuurders die aan de slag willen met het optimaliseren van hun financiële bedrijfsvoering en hun financiële deskundigheid verder willen vergroten, kunnen hierbij gebruikmaken van:

Netwerken bedrijfsvoering

In februari 2018 zijn twee netwerken bedrijfsvoering van start gegaan, waarbinnen meer dan 25 (financiële) professionals uit het onderwijs informatie delen, advies uitwisselen en discussiëren over actuele thema’s. Mensen die zich met bedrijfsvoering bezighouden, kunnen nog steeds hun belangstelling kenbaar maken voor deelname aan een dergelijk netwerk. De VO-raad kijkt dan of aansluiting bij een bestaand netwerk mogelijk is of wellicht een nieuw netwerk gestart kan worden.

Aanbesteden

Goed inkopen en aanbesteden is ook een belangrijk onderdeel van financieel management. In het artikel 'Wat elke schoolbestuurder moet weten over aanbesteden' heeft de VO-raad de belangrijkste informatie hierover gebundeld.

Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Paul Huisman

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2