Standpunten & lobby

Een sectorbrede ontwikkeling naar nog beter en eigentijds onderwijs en de ontwikkeling van scholen als professionele, lerende organisaties vereisen (meer) ruimte om het onderwijs anders te organiseren, bijvoorbeeld via experimenten met curriculumopbouw, onderwijsconcepten, leermethoden en schooltijden.

De VO-raad stimuleert scholen om onderwijs- en schoolontwikkeling een impuls te geven door hun ontwikkelcapaciteit te koppelen aan de onderwijsinhoudelijke ambities van de school. De ontwikkeling die tot stand komt zou immers altijd gericht moeten zijn op het vergroten van de leeropbrengst van de leerling.

Tijd en ruimte voor ontwikkeling 

Er zijn een aantal succesfactoren te benoemen voor succesvolle onderwijsontwikkeling. Het hebben van tijd en ruimte is daar één van. Om scholen te informeren hoe zij tijd en ruimte vrij kunnen spelen binnen hun organisatie heeft het ministerie van OCW een brochure uitgebracht waarin deze mogelijkheden worden uitgewerkt. Zo biedt bijvoorbeeld De Wet Onderwijstijd veel mogelijkheden voor scholen om het onderwijs anders te organiseren. 

Dat er meer ruimte is dan soms bekend is, neemt niet weg dat voor onderwijs- en schoolontwikkeling een extra (financiële) investering nodig blijft. Meer tijd voor les- en onderwijsontwikkeling kan een katalysator zijn voor veel van de eigen ambities die scholen in het voortgezet onderwijs hebben. Daarnaast kan meer ontwikkeltijd het beroep van leraren op lange termijn aantrekkelijker maken.  

De VO-raad blijft inzetten op extra middelen voor ontwikkeltijd, zoals bepleit in het Actieplan Naar een aantrekkelijk lerarenberoep in een sterke sector (2016). 

Overige succesfactoren

Andere belangrijke succesfactoren voor het anders kunnen organiseren van het onderwijs zijn strategisch personeelsbeleid, flexibilisering en de inzet van ICT. Ook de samenwerking met andere (onderwijs)partijen in de regio is een belangrijke succesfactor. Vooral het thema strategisch personeelsbeleid is een belangrijk speerpunt van de VO-raad.

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2