Standpunt & lobby

Op dit moment geldt de Wet werk en zekerheid (WWZ); deze is van toepassing op het bijzonder onderwijs. De invoering van de WWZ heeft tot een aantal problemen geleid voor scholen, onder meer rondom de ketenbepaling en de transitievergoeding.

Ketenbepaling

Met de invoering van de WWZ is de ketenregeling aangepast: een dienstverband voor bepaalde tijd kan voor ten hoogste twee jaar en maximaal drie keer verlengd worden. Voor scholen leidde dit in een aantal gevallen tot niet of nauwelijks werkbare situaties, specifiek wat betreft onbevoegde leraren en leraren die op ISK/EOA-scholen lesgeven aan nieuwkomers. Voor de eerste groep geldt dat zij met de WWZ dan binnen twee jaar hun bevoegdheid zouden moeten halen, terwijl ze op grond van de WVO de mogelijkheid hebben om de bevoegdheid binnen vier jaar te halen. Bij de tweede groep is vooral belangrijk dat scholen deze leraren tijdelijk kunnen blijven inzetten, aangezien het aantal asielzoekerskinderen waarvoor deze leraren worden ingezet, sterk fluctueert.

De VO-raad heeft daarom hierover afspraken gemaakt met de vakbonden in de CAO VO 2016-2017. Deze afspraken zijn ook opgenomen in de huidige cao. Voor zowel de onbevoegde leraren als de leraren die lesgeven aan nieuwkomers, is een afwijking van de wettelijke ketenregeling opgenomen. Zie het cao-artikel 9.a.4/9.b.4 en 9.a.5/9.b.5.

Transitievergoeding

De invoering van de WWZ leidde daarnaast tot bovenmatige ontslagkosten voor scholen, omdat met deze wet zowel de transitievergoeding als de riante bovenwettelijke uitkeringen moeten worden betaald bij ontslag. De VO-raad heeft daarom met de bonden het sociale zekerheidsstelsel voor het bijzonder onderwijs aangepast. Bij het nieuwe stelsel is de hoogte en duur van de uitkering beide kleiner. Zo is de maximale duur van 14 jaar naar 6 jaar en 4 maanden gedaald. Uitzondering hierop is een vangnet 10 jaar voor de AOW-leeftijd. De uitkeringsgerechtigde ontvangt dan maximaal 130% van het wettelijk minimumloon.

Zie voor meer informatie: 'WWZ: wat u moet weten!'

Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Danielle de Jong

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Gemma Hufen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2