Praktijk & ondersteuning

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de leerlingen en leerkrachten. Als onverhoopt blijkt dat er asbest aanwezig is dat leidt tot gezondheidsklachten bij kinderen of personeel is de school aansprakelijk. Een analyse van asbestrisico's is ook onderdeel van de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie.

De 'juridisch gebouweigenaar' is verantwoordelijk voor het opstellen van de asbestinventarisatie en de daaruit voortvloeiende maatregelen (opstellen saneringsplan, uitvoeren van de sanering, opstellen asbestbeheersplan). Bij onderwijshuisvesting kan zowel de school, de gemeente als een derde de juridisch eigenaar zijn.

Handreiking Asbest

Stichting Ruimte OK heeft in opdracht van de VO-raad, PO-Raad en VNG een Handreiking Asbest opgesteld in 2015. Uit gesprekken met schoolbesturen en gemeenten bleek dat de aanpak voor asbest in onderwijsgebouwen nog niet voldoende gestructureerd is. Deze handreiking helpt scholen en gemeenten om op een goede manier invulling te geven aan hun verantwoordelijkheden op het gebied van asbest. 

Website InfoMil

Op de website van het Kenniscentrum InfoMil vindt u meer informatie over asbest(inventarisaties), een digitale helpdesk en hulpmiddelen als:

  • een stappenplan asbest en asbestinventarisaties
  • richtlijnen voor de aanbesteding van een asbestinventarisatie
  • een checklist beoordeling asbestinventarisatierapporten
  • een voorbeeld asbestbeheersplan

Via de Atlas Leefomgeving kan iedereen zien welke scholen op asbest hebben geïnventariseerd. Scholen die in 2011 of 2012 hebben doorgegeven (nog) geen inventarisatie te hebben laten uitvoeren, zullen dat in veel gevallen inmiddels wel hebben laten doen.

Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Paul Huisman

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2