Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Bekostiging
De vo-sector verkeert in goede financiële gezondheid. Vanaf dit jaar heeft de sector echter (opnieuw) te maken met bezuinigingen.

Uit cijfers van de Onderwijsinspectie blijkt dat vo-scholen er – sectorbreed gezien – financieel goed voor staan. Tussen 2012 en 2016 hebben de besturen op sectorniveau alle jaren met een licht positief of sluitend (2014) saldo afgesloten. Ook is sprake van een gezond, stabiel weerstandsvermogen; het vermogen dat schoolbesturen aanhouden om eventuele calamiteiten financieel op te vangen. Dit is enigszins gegroeid door de toevoeging van de gerealiseerde positieve exploitatieresultaten.

Wel geldt dat er nog grote verschillen bestaan tussen schoolbesturen wat betreft de financiële positie. Sommige scholen kunnen het hoofd nauwelijks boven water houden, terwijl andere schoolbesturen reserves hebben die te hoog dreigen te worden.

Daling explotatieoverschot

Sectorbreed zien we in 2016 een daling van het resultaat; toen was sprake van een explotatieoverschot van 0,7% (61 miljoen euro). Besturen hadden gezamenlijk voor dit jaar zelfs rekening gehouden met een exploitatietekort van 0,2%, zo blijkt uit de jaarverslagen 2015. De raming van de baten en lasten voor de nabije toekomst laat zien dat de besturen verwachten dat de daling van het resultaat die in 2016 is ingezet, zich gaat voortzetten.

Bezuinigingen

Dit komt deels door de efficiencytaakstelling (bezuiniging) die is opgenomen in de OCW-begroting van 2018. Voor het vo loopt deze op tot 47,3 miljoen euro vanaf 2021. Achtergrond ervan zijn tekorten die nog op de OCW-begroting stonden, onder meer als gevolg van leerlingstijging.

De minister geeft aan ‘te proberen het primair proces zoveel mogelijk te ontzien bij de invulling van deze taakstelling’. Uit de Voorjaarsnota 2018 is inmiddels duidelijk geworden dat het bedrag voor 2018 niet ten koste zal gaan van de lumpsum, maar elders gevonden zal worden. Wel wordt op enkele subsidies bezuinigd.

X € 1 mln. 2019 2020 2021 structureel
efficiencytaakstelling vo -23,8 -35,4 -47,3 -47,3

 

Senior beleidsadviseur bedrijfsvoering (bekostiging, huisvesting)

Mark Ruitenbeek

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur bedrijfsvoering (bekostiging, functiemix, huisvesting)

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2