Wat speelt er?

De vo-sector verkeert in goede financiële gezondheid. Vanaf 2019 heeft de sector echter (opnieuw) te maken met bezuinigingen.

Uit cijfers van de Onderwijsinspectie blijkt dat vo-scholen er – sectorbreed gezien – financieel goed voor staan. Tussen 2012 en 2017 hebben de besturen op sectorniveau alle jaren met een licht positief of sluitend (2014) saldo afgesloten. Ook is sprake van een gezond, stabiel weerstandsvermogen; het vermogen dat schoolbesturen aanhouden om eventuele calamiteiten financieel op te vangen. Dit is enigszins gegroeid door de toevoeging van de gerealiseerde positieve exploitatieresultaten.

Wel geldt dat er nog grote verschillen bestaan tussen schoolbesturen wat betreft de financiële positie. Sommige scholen kunnen het hoofd nauwelijks boven water houden, terwijl andere schoolbesturen reserves hebben die te hoog dreigen te worden.

Exploitatieoverschot

Sectorbreed zien we in 2017 een stijging van het resultaat; toen was sprake van een exploitatieoverschot van 0,9% (84 miljoen euro). Besturen hadden gezamenlijk voor dit jaar zelf rekening gehouden met een exploitatietekort van 0,2% - zo blijkt uit de jaarverslagen 2016 - en verwachten ook in de toekomst tekorten.

Bezuinigingen

Dit komt deels door de efficiencytaakstelling (bezuiniging) die is opgenomen in de OCW-begroting van 2018. Voor het vo loopt deze op tot 47,3 miljoen euro vanaf 2021. Achtergrond ervan zijn tekorten die nog op de OCW-begroting stonden, onder meer als gevolg van leerlingstijging.

De minister geeft aan ‘te proberen het primair proces zoveel mogelijk te ontzien bij de invulling van deze taakstelling’. Uit de Voorjaarsnota 2018 is inmiddels duidelijk geworden dat het bedrag voor 2019 niet ten koste zal gaan van de lumpsum, maar elders gevonden zal worden. 

X € 1 mln. 2019 2020 2021 structureel
efficiencytaakstelling vo -0,0 -35,4 -47,3 -47,3

Bij Voorjaarsnota 2019 is het vo getroffen door een nieuwe bezuiniging, het schrappen van de prijsbijstelling 2019. Het gaat om een bezuiniging van ongeveer 19 miljoen structureel, die het toch al te lage budget voor materiële bekostiging verder uitholt.

Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Paul Huisman

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2